Studenten/scholieren

Doe je een onderzoek of schrijf je een werkstuk? En heb je informatie nodig over de NCTV? Of heb je een specifieke vraag? Wellicht vind je hier de informatie die je zoekt. 

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen verstoren.

De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke verstoring, zoals bijvoorbeeld een overstroming of grote stroomstoring.

Van NCTb naar NCTV

Sinds de aanslagen in New York, op 11 september 2001, werd duidelijk dat onze westerse samenleving doelwit is voor terroristische aanslagen. De aanslagen in Madrid (2004) en Londen (2005) maakten deze dreiging zichtbaar. Op verzoek van de toenmalige minister van Justitie werd in 2004 de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) opgericht. Sindsdien werkt de rijksoverheid intensief aan terrorismebestrijding in Nederland. In 2004 werden we in Nederland ook zelf geconfronteerd met de dreigingen. Op 2 november werd Theo van Gogh, regisseur en programmamaker, vermoord met een terroristische motief.

Sinds 1 oktober 2012 is er in Nederland één organisatie verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid en crisisbeheersing, namelijk de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. (NCTV) De NCTV is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is een samenvoeging van de voormalige  NCTb , de directie Nationale Veiligheid en het GovCert (cyber security). De NCTV valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid.

In totaal zijn er in Nederland ongeveer twintig instanties betrokken bij terrorismebestrijding. Terrorismebestrijding is een van de belangrijkste thema’s in ons internationale en nationale veiligheidsbeleid.

Wat doet de NCTV?

De NCTV richt zich op vier domeinen, namelijk: contraterrorisme, cyber security, crisisbeheersing en statelijke dreigingen. Hierin heeft de NCTV een aantal hoofdtaken:

  • Duiden en reduceren van geïdentificeerde dreigingen;
  • Bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen, alsmede vitale sectoren;
  • Zorg dragen voor cyber security;
  • Versterken van de weerbaarheid van objecten, personen, structuren en netwerken;
  • Optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Door deze krachten en taken te bundelen wordt de kwaliteit van de overheid vergroot.

Thema's NCTV

Contraterorrisme: gericht op het voorkomen van terrorisme. 

Cybersecurity: gericht op de digitale veiligheid van Nederland. Door de groei van ICT is er ook een digitale samenleving ontstaan. In Nederland is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) verantwoordelijk voor een digitaal veilig Nederland.

Crisisbeheersing: wordt gebruikt op nationaal niveau voor coördinatie en besluitvorming. Onderdeel van crisisbeheersing is het Nationaal Crisis Centrum (NCC). Het NCC is 24/7 beschikbaar voor (inter)nationale partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

Statelijke dreigingen: gericht op het voorkomen van betrokkenen die inspelen op dat wat nu speelt. Hierdoor proberen zij onze welvaart en maatschappij aan te tasten. Dit kan zowel bewust als onbewust gaan. Een voorbeeld hiervan is het 5G-netwerk.

Crisis? En nu?

In Nederland gebeurt er dagelijks heel veel. Soms zijn het kleine dingen, maar het kunnen ook grote dingen zijn, bijvoorbeeld een hele grote brand. In Nederland worden lokale of regionale situaties of incidenten door de op dat niveau opererende overheden. Soms kunnen de gevolgen van een situatie of incident zo groot zijn, dat het nationale impact heeft. Bij zo’n grote crisis, zoals een terroristische aanslag of griepepidemie, speelt de rijksoverheid een grote rol.

Het Nationaal Crisis Centrum (NCC) vormt het eerstelijns contactcentrum. Tijdens een crisis is het NCC voor veel partners het informatiepunt. Er kan dan binnen de NCTV opgeschaald worden, waarbij er een Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie wordt opgericht. In dit team zitten allerlei betrokkenen van (betrokken) departementen. Het NKC vormt dan, vanuit rijksoverheid, het informatiepunt voor het publiek.

Publicaties

Naast de reguliere werkzaamheden verzorgt de NCTV ook een aantal grote publicaties. 

  • DTN: Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Het DTN verschijnt vier keer per jaar. Het is een globale analyse van radicalisering, extremisme en de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland. Het DTN is gebaseerd op informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de politie, open bronneninformatie, informatie van buitenlandse partners en analyses van ambassadepersoneel.
  • CSBN: Cybersecuritybeeld Nederland. Het CSBN biedt inzicht in dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door de NCTV gepubliceerd en komt tot stand in samenwerking met publieke en private partners.
  • NVS: Nationale Veiligheids Strategie. In de NVS staat wat de nationale veiligheidsbelangen zijn die we moeten beschermen, hoe die belangen op dit moment worden bedreigd en op welke wijze we deze risico’s en dreigingen het hoofd bieden. De NVS verschijnt elke drie jaar.

Stage

Wil je stage lopen bij de NCTV? Kijk dan op de Stagebank van het Rijk.

Interviewverzoeken van met name de pers worden behandeld door de woordvoerders van de NCTV.