Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie en netwerk

Als netwerkorganisatie werkt de afdeling communicatie dagelijks samen met uiteenlopende (internationale) partners op het gebied risico -en crisiscommunicatie. We delen actief geleerde (crisis)lessen, ervaringen en communicatie expertise. Zo weten we elkaar snel te vinden tijdens een crisissituatie.

Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC)

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) is tijdens een nationale crisis of incident met grote maatschappelijke impact het informatieknooppunt vanuit de Rijksoverheid op het gebied van pers- en publiekscommunicatie. Het NKC maakt onderdeel uit van de nationale crisisstructuur.

Het NKC bepaalt de communicatiestrategie op nationale niveau. Daarnaast formuleert het communicatiekaders en kernboodschappen en stemt deze af met betrokken communicatiepartners.

In onderstaande video leggen we uit wat het NKC doet.

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, het NKC, maakt onderdeel uit van de nationale crisisstructuur bij de NCTV. Het NKC wordt actief tijdens een crisis met grote maatschappelijk impact.

Wat doet het NKC? Ik leg het je uit in anderhalve minuut.

Het NKC is tijdens een nationale crisis het informatieknooppunt en aanspreekpunt voor communicatie vanuit de rijksoverheid op het gebied van pers- en publiekscommunicatie.

Het NKC geeft communicatieadviezen voor crisisoverleggen, zoals IAO, ICCb, MCCb. Het NKC bepaalt de communicatiestrategie op nationaal niveau, formuleert communicatiekaders en kernboodschappen in afstemming met betrokken partners en ontwikkelt en coördineert vervolgens de pers- en publiekscommunicatie van de Rijksoverheid. Denk hierbij aan persconferenties, campagnes of informatie voor onlinekanalen of speciale doelgroepen.

Het is tijdens een crisis belangrijk dat de overheid heldere informatie geeft en dat iedereen bereikt wordt. Door intensieve samenwerking komen we snel tot een gezamenlijk analyse, advies en aanpak. Daarbij blijft ieder departement, uitvoeringsorganisatie, gemeente, veiligheidsregio of maatschappelijke partner meestal verantwoordelijk voor de uitvoering van hun eigen communicatie naar hun eigen doelgroep.

Het NKC bestaat altijd uit (crisis)communicatiespecialisten van het Nationaal Crisiscentrum, het ministerie van Justitie & Veiligheid, communicatiecollega’s van overige ministeries en organisaties met een actieve rol in de crisis.

Daarnaast is er een intensieve samenwerking met maatschappelijke partners en veiligheidsregio’s. Het NKC coördineert, stemt af en faciliteert. Het komt samen bij het Nationaal Crisiscentrum in Den Haag, soms ook digitaal.

Kijk op www.nctv.nl/nkc voor meer informatie over het NKC.

Samenstelling NKC

De samenstelling van het NKC hangt af van de aard en omvang van een incident of crisis. Partners met een actieve communicatierol sluiten aan. Iedere betrokken partner behoudt daarbij haar reguliere communicatie taken -en verantwoordelijkheden. Afstemming over timing, (begrijpelijkheid van de) inhoud en rolverdeling van de communicatie gebeurt in het NKC.

De directeuren Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en van het inhoudelijk meest betrokken departement hebben de leiding. Daarnaast is er een basisbezetting die bestaat uit (crisis)communicatiespecialisten van het Nationaal Crisiscentrum (NCC).

Taken NKC

Het NKC voert de volgende taken uit:

  • ontwikkelen, coördineren en deels uitvoeren van de pers- en publiekscommunicatie van de Rijksoverheid;
  • communicatieanalyse, advies en aanpak voor Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO), de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en de Ministeriële Commissie Crisisbesluitvorming (MCCb) over de te volgen communicatiestrategie en de communicatieve gevolgen van (voor)genomen besluiten;
  • informeren van andere overheden en partners over de communicatieactiviteiten van de Rijksoverheid en het afstemmen over timing en inhoud. 
  • onderzoek naar de publieksbeleving van de situatie;
  • monitoren en analyseren van media.

Netwerk veiligheidsregio's & (inter)nationaal 

De afdeling communicatie is actief betrokken bij het netwerkrisico -en crisiscommunicatie van de veiligheidsregio's. In dit netwerk komen vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s op reguliere basis bij elkaar om contacten te onderhouden en ervaringen uit te wisselen. Op een soort gelijke manier is er op reguliere basis contact met de crisiscommunicatieprofessionals van alle ministeries en enkele uitvoeringsorganisaties. Daarnaast maken we onderdeel uit van het Crisis Communications Netwerk van de Europese Unie en van de werkgroep communicatie binnen de Benelux. 

Workshops en presentaties

De afdeling communicatie verzorgt regelmatig voor netwerkpartners workshops en presentaties op het gebied van risico -en crisiscommunicatie.