Risico- en Crisiscommunicatie

De NCTV is coördinator op het gebied van nationale veiligheid en is altijd voorbereid op een (dreigende) crisis met nationale impact. Goede risico- en crisiscommunicatie is daarbij van groot belang.

Door over risico’s te communiceren zijn mensen goed op de hoogte van mogelijke gevaren in hun omgeving. Zij herkennen daardoor dreigingen beter en handelen adequaat als een ramp daadwerkelijk plaatsvindt. Risicocommunicatie draagt bij aan het vergroten van een veerkrachtige, voorbereide en weerbare samenleving. Goede crisiscommunicatie staat voor het verspreiden van juiste, tijdige en begrijpelijke informatie over en tijdens een crisis, ramp of incident. Het is belangrijk dat iedereen in Nederland deze informatie kan ontvangen.

De buitenwereld centraal

De overheid moet tijdens een crisis, maar ook als daar nog geen sprake van is, nadrukkelijk rekening houden met gevoelens in de samenleving. De crisis zoals het publiek die waarneemt, is in feite de echte crisis. Dit vereist dat de overheid altijd van buiten naar binnen denkt en goed luistert naar wat er speelt in de samenleving. De informatievoorziening is gebaseerd op dat wat het algemene publiek vanuit hun gezichtspunt willen en moeten weten. 

Crises van de toekomst

De afgelopen jaren heeft Nederland met verschillende crises te maken gekregen. We zien dat dit een grote druk kan leggen op de samenleving. In toenemende mate zien we dat toekomstige crises ingewikkelder, grootschaliger en langduriger zullen zijn. Dit zal van iedereen in onze samenleving wat vragen: van de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners van Nederland. Hoe dit vorm krijgt, staat beschreven in de Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden. We zetten daarin stappen om de crisisbeheersing te versterken en de paraatheid van de samenleving te vergroten. Waarbij niet alleen ieder voor zich werkt, maar ook in gezamenlijkheid.

Coördineren en adviseren

De NCTV coördineert en adviseert andere overheden over de inzet van risico- en crisiscommunicatie. Dit gebeurt via het NKC en als partner in communicatienetwerken. De NCTV ontwikkelt communicatiemiddelen, deelt nieuwe kennisinzichten en voert relevante onderzoeken uit.

Nationaal Crisiscentrum

Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bereikbaar voor (inter)nationale partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

Telefoon: 070 751 54 00
E-mail: frontoffice-ncc@nctv.minjenv.nl