Nationale Crisisstructuur

De continu aan verandering onderhevige risico’s en dreigingen vragen om een optimaal flexibele en wendbare crisisorganisatie van de rijksoverheid die in alle situaties bestuurlijk en operationeel snel en slagvaardig kan handelen.

De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister op het gebied van crisisbeheersing. Ook heeft hij, in nauwe samenwerking met de andere ministeries, de regie voor het versterken van de nationale veiligheid. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geeft invulling aan deze coördinerende verantwoordelijkheid van de minister.

Elk ministerie neemt maatregelen op het eigen beleidsterrein om crises aan te pakken. Daarvoor heeft ieder ministerie een Departementaal Coördinatiecentrum. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft hiernaast het Nationaal Crisiscentrum, ondergebracht bij de NCTV. Dit centrum is 24/7 informatieloket en ondersteunt de nationale crisisstructuur en de daarbij betrokken partijen.

Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming

Het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming legt op hoofdlijnen de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en kerntaken vast van de belangrijkste actoren binnen de nationale crisisstructuur. Deze kern van deze structuur bestaat uit de Interdepartementale en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing:

Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb)

De Commissie, voorgezeten door de minister van Justitie en Veiligheid of de minister-president, besluit (bij meerderheid van stemmen) over het geheel van maatregelen en voorzieningen met het oog op een samenhangende aanpak in een situatie waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, of in een andere situatie die een grote uitwerking op de maatschappij heeft of kan hebben

Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb)

Deze Commissie op hoog ambtelijk niveau (DG) wordt voorgezeten door de NCTV en adviseert de MCCb en neemt zo nodig en mogelijk ook zelf besluiten.

Flexibel

Op uitnodiging kunnen deskundigen ICCb en MCCb bijwonen. Te denken valt aan deskundigen op een specifiek terrein of aan vertegenwoordigers van andere overheden, overheidsdiensten of (vitale) sectoren. ICCb en MCCb worden ondersteund en geadviseerd door een Interdepartementaal Afstemmingsoverleg en een multidisciplinaire staf die naar behoefte worden ingezet en flexibel worden ingericht en samengesteld, bij voorbeeld ten behoeve van de informatievoorziening, beeld- en oordeelsvorming, advies over specifieke aspecten, crisiscommunicatie of parlementaire verantwoording.

Nationaal Crisiscentrum

Het NCC vervult de functie van interdepartementaal coördinatiecentrum en ondersteunt de nationale crisisstructuur en daarbij betrokken partijen met informatiemanagement, haar netwerk, expertise en faciliteiten.

Nationaal Crisiscentrum
Het Nationaal Crisiscentrum is 24/7 bezet
Telefoon: 070 751 54 00
E-mail: frontoffice-ncc@nctv.minjenv.nl

Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC), bemenst door de OOV-kolommen (politie, brandweer, GHOR, Defensie en gemeente), zorgt voor een geïntegreerde benadering van de operationele aspecten van crisisbeheersing op nationaal niveau (onder andere overzicht inzetbare capaciteiten, operationele handelingsperspectieven en landelijk operationeel advies) in het kader van primair openbare orde en veiligheid. Het LOCC is 24/7 bereikbaar.