Rapportage over aanpak terrorisme naar de Tweede Kamer

De bestrijding van terrorisme in Nederland krijgt vorm met de zogeheten Integrale aanpak terrorisme. Deze aanpak bestaat uit vijf pijlers: verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen. Deze rapportage laat zien welke resultaten zijn bereikt in het afgelopen anderhalf jaar en welke aandachtsgebieden de komende periode kent.

Vergroot afbeelding Schematisch overzicht van de integrale aanpak terrorisme

Behoud van onze veiligheid en democratische rechtsorde. Dat is waar de Nederlandse overheid voor staat. Extremistische en terroristische groepen en personen bedreigen en ondermijnen onze democratie. Niet alleen wanneer zij geweld plegen, maar ook wanneer zij onverdraagzaamheid en intolerantie of haat prediken en daarmee aanzetten tot radicalisering en extremisme.

De kern van de integrale aanpak is dan ook een brede benadering, waarbij alle vormen van terrorisme en extremisme – uit welke ideologische hoek dan ook – worden tegengegaan en waarbij zowel repressieve als preventieve maatregelen worden ingezet. Dit vergt altijd maatwerk. Bovendien zijn de effecten van preventieve maatregelen diffuus en veelal indirect; het veld van contraterrorisme is bij uitstek niet maakbaar.

De overheid doet er alles aan, binnen de grenzen van onze rechtstaat, om personen die aanzetten tot geweld of geweld plegen op te sporen en te berechten. Tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de weerbaarheid van onze samenleving om weerstand te kunnen bieden aan pogingen die te verdelen. Immers, de weerbaarheid van het overgrote deel van de burgers zorgt voor stabiliteit in de maatschappij. Dit maakt het mogelijk om een gerichte inzet te leveren op de aanpak van uitwassen zoals terrorisme en extremisme.

Ontwikkelingen in het dreigingsbeeld tonen aan dat investeren in terrorismebestrijding en het tegengaan van (gewelddadig) extremisme ook in de toekomst noodzakelijk blijft.