Integrale aanpak terrorisme

Deze pagina wordt nog aangepast aan de hand van de Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026

De aanhoudende terroristische dreiging is complex en veranderlijk. Daarom blijft terrorismebestrijding een belangrijk aandachtspunt voor de overheid. In de notitie Integrale aanpak terrorisme staat beschreven hoe alle mogelijkheden worden benut om extremisme en terrorisme te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen. Van preventie tot repressie, van lokaal tot internationaal. Ook beschermen we onze samenleving door terroristen te vervolgen.

Terrorismebestrijding bestrijkt een breed gebied. Van gemeenten waar wordt bekeken wat de beste benadering van een potentiële extremist is, tot informatiedeling tussen politie en veiligheidsdiensten in Europa. En van het zo goed mogelijk in beeld krijgen van potentiële dreigingen tot het optimaal voorbereid zijn op terroristisch geweld en de gevolgen daarvan. Ook het beschermen van personen, objecten en vitale processen tegen terroristische dreigingen is een belangrijk onderdeel. De veiligheid van bijvoorbeeld stations, vliegvelden en binnensteden heeft de volle aandacht.

Vergroot afbeelding Verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen

Verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen

De Integrale aanpak terrorisme werkt de inzet volgens de Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020 uit. De inzet krijgt op vijf manieren vorm: verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen. De combinatie van preventieve en repressieve maatregelen staat bekend als de ‘brede benadering’ en wordt al lange tijd in Nederland toegepast.

Verwerven

Informatie-uitwisseling is een prioriteit in de terrorismeaanpak, op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Doel is het tijdig zicht krijgen op potentiële dreigingen in of tegen Nederland en onze belangen in het buitenland. Het ontsluiten, verwerken, analyseren en delen van informatie is van groot belang voor het tijdig onderkennen van potentiële terroristen en het treffen van passende maatregelen.

Voorkomen

Nederland zet zich nationaal en internationaal in om extremisme en terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Gemeenten spelen een cruciale rol in het tegengaan van radicalisering en het verminderen van dreiging die uit kan gaan van extremistische personen. Om de mogelijke dreiging van terugkeerders te minimaliseren, werken lokale en nationale overheden en andere instanties nauw samen. Door de toegang tot aanslagmiddelen en financiën te beperken worden terroristische handelingen verstoord en voorkomen. De overheid werkt op nationaal en internationaal niveau aan het tegengaan van de verspreiding van extremistische propaganda, on- en offline.

Verdedigen

Personen, objecten en vitale processen worden beschermd tegen extremistische en terroristische dreigingen, zowel fysiek als digitaal. De veiligheid van bijvoorbeeld stations en binnensteden heeft de volle aandacht. Waakzaamheid is geboden waar het gaat om opbouwen en benutten van digitale aanvalstechnieken door terroristen. Verder zet het kabinet in op algehele verhoging van de digitale weerbaarheid.

Voorbereiden

Nederland investeert in de voorbereiding op extremistisch en terroristisch geweld en de gevolgen daarvan. Dit geldt in het bijzonder voor de voorbereiding van de ‘first responders’, zoals speciale eenheden, politie, defensie en hulpdiensten. Met het oog op het dreigingsniveau intensiveren we de risicocommunicatie over terroristische dreiging en aanslagen.

Vervolgen

Bescherming van de democratische rechtsstaat tegen extremisme en terrorisme is essentieel. Opsporing en vervolging zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak van terrorisme. Na detentie wordt gewerkt aan een veilige en begeleide re-integratie in de samenleving. De interventies die gericht zijn op deradicalisering en re-integratie worden uitgebreid.