Rapportage Integrale Aanpak Terrorisme 2024 verstuurd

De rapportage integrale aanpak terrorisme is naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin staat de beleidsmatige inzet op het tegengaan van terrorisme over de periode juni 2022 tot 1 mei 2024.

Vergroot afbeelding Rapportage integrale aanpak terrorisme juli 2022

Nationale Contraterrorismestrategie 2022-2026

De rapportage integrale aanpak terrorisme is in lijn met de Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2024 opgedeeld in vier aandachtsgebieden: verwerven, voorkomen, voorbereiden en vervolgen. Deze combinatie van gericht preventieve, repressieve en curatieve maatregelen staat bekend als de ‘brede benadering’ en vormt al lange tijd de kern van het Nederlandse contraterrorismebeleid. De veranderlijkheid van de dreiging vergt dat doorlopend wordt bezien of de huidige aanpak volstaat, of dat aanscherpingen nodig zijn om de weerbaarheid op orde te houden. Dit maakt een flexibele reactie op ontwikkelingen in het dreigingsbeeld mogelijk. Verschillende ontwikkelingen in de dreiging in de afgelopen twee jaar hebben bijgedragen aan accentverschuivingen binnen de Contraterrorisme-aanpak. 

Jihadistische dreiging, nieuwere vormen van extremisme en het online domein

De toegenomen jihadistische dreiging vanuit het buitenland en de vrijlating uit detentie van terrorismeveroordelen in Nederland maakt dat de afgelopen periode een constante inzet is geweest, zowel op internationale samenwerking als op veilige re-integratie tijdens en na detentie in Nederland. Er is voortdurend aandacht voor de detectie van personen waar een terroristische dreiging van uit gaat in de vreemdelingenketen (asiel- en migratiestromen) en het zicht op terrorismeveroordeelden zonder rechtmatig verblijf in Nederland. Ook bestond de inzet uit het voorkomen van straffeloosheid en zijn inspanningen verricht om uitreizigers in Syrië en Irak die verdacht worden van terroristische misdrijven voor een rechter verantwoording te laten afleggen.

De dreiging vanuit rechtsextremisme is de afgelopen twee jaar onverminderd aanwezig geweest met een groeiende aantrekkingskracht op jonge (meestal) jongens, met name online. Daarnaast zagen we de afgelopen twee jaar een manifestatie van anti-institutioneel extremisme en het verspreiden en uitdragen van het kwaadaardig-elite-narratief. Er is de afgelopen periode geïnvesteerd in het ondersteunen van gemeenten en andere lokale partners bij het vinden van een passend antwoord op de uitdagingen van anti-institutioneel extremisme, waaronder kennisoverdracht door het Rijksopleidingsinstituut Radicalisering en het bevorderen van uitwisseling van good practices. De aanpak van en omgang met extremisme is een opgave van de gehele samenleving. Meerdere departementen en ketenpartners hebben de afgelopen periode gewerkt aan een brede extremismestrategie volgend op de analyse over extremisme door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid.
 
Of het nu gaat om jihadisme, rechtsextremisme of anti-overheidsextremisme, de snelle ontwikkelingen binnen het terroristisch en extremistisch onlinemilieu zijn van invloed op onze samenleving en het functioneren van de democratie. De razendsnelle ontwikkelingen op het geweldspotentieel binnen dit terroristisch en extremistisch onlinemilieu vragen om innovatieve (technologische) oplossingen, zowel voor signalering en detectie als voor het tegengaan van verspreiding van gewelddadige extremistische en terroristische content. Daarom is de afgelopen periode gewerkt aan de Versterkte Aanpak Online inzake extremistische en terroristische content.  Onderdeel hiervan is onder meer de dialoog met de internetsector.

De toegenomen terroristische dreiging heeft ertoe geleid dat de NCTV het dreigingsniveau in december 2023 heeft verhoogd van niveau 3 (voorstelbaar) naar 4 (substantieel). In het laatste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van juni 2024 wordt geconcludeerd dat de terroristische dreiging licht is toegenomen. Het dreigingsniveau blijft staan op niveau 4. Dat betekent dat er een reële kans is dat een aanslag in Nederland zal plaatsvinden.