Nationaal Handboek Crisisbeheersing

De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de inrichting van het crisisbeheersingsbeleid en het bijbehorende stelsel, en - in afstemming met betrokken publieke en private partners - voor een goede werking en samenhangende aanpak in de praktijk. De hoofdlijnen van de nationale crisisorganisatie zijn vastgelegd in het voorliggende Nationaal Handboek Crisisbeheersing.