Nationale Contraterrorismestrategie

In de Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026 wordt de inzet beschreven van alle betrokken veiligheidspartners om terroristisch geweld tegen te gaan. Naast behoud van de succesvolle samenwerking worden ook nieuwe accenten gelegd om zo aan te sluiten op nieuwe dreigingen. Om de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde te beschermen tegen terroristisch en extremistisch geweld, heeft Nederland door de jaren heen een duurzame, robuuste, maar ook wendbare aanpak van terrorisme ontwikkeld.

Nederland kent een open samenleving waarin mensen in een grote mate van vrijheid en relatieve welvaart samenleven. Ze kan bestaan dankzij de democratische rechtsorde. Deze rechtsorde is nooit af, daarom is er ook ruimte voor oppositie en activisme. Ruimte die de overheid respecteert en beschermt.

Terroristen en gewelddadige extremisten willen niet met democratische middelen, maar met (het dreigen met) geweld de democratische rechtsstaat omverwerpen. Dit ideologisch gedreven geweld komt in allerlei vormen.

Nieuwe dreigingen

De Nationale Contraterrorisme Strategie (NCTS) voor 2022 tot 2026 bouwt voort op de bestaande koers van terrorismebestrijding in Nederland. De komende jaren is er extra aandacht nodig voor zowel het tegengaan van online terroristische content, detentie en re-integratie van terrorismeveroordeelden, als ook de dreiging die uitgaat van potentieel gewelddadige extremistische eenlingen (PGEE). Daarnaast vermeldt de NCTS ook de opkomst van het anti-institutioneel (anti-overheid) extremisme als nieuwe dreiging.

De strategie vormt de aanleiding voor verdere intensivering van de aanpak, met name op deze nieuwe thema’s.

De NCTS bouwt voort op de bestaande koers van terrorismebestrijding in Nederland. De strategie kent vier hoofddoelen:

  • Verwerven: Tijdig zicht krijgen op (potentiële) terroristische dreigingen door informatie en inlichtingen. Verwerven is de basis voor de dreigingsgerichte inzet op alle andere interventiegebieden.
  • Voorkomen: Om terrorisme te voorkomen richten de maatregelen zich op het voorkomen van groei, het verstoren van dreigingen en het verijdelen van aanslagen.
  • Voorbereiden: Alle partners zijn toegerust op maximale voorbereiding op terroristisch geweld en de verdediging daartegen. Door personen, objecten en vitale processen te verdedigen en door de impact van geweld zo klein mogelijk te houden.
  • Vervolgen: De handhaving van de nationale en internationale rechtsorde tegen terroristische misdrijven. Hierbij hoort ook de aandacht die er ná vervolgen is voor re-integratie na detentie. Deze inzet op veilige re-integratie start ook al tijdens detentie.

Samenwerking

In de strategie wordt de inzet beschreven van alle betrokken veiligheidspartners (inlichtingen- en veiligheidsdiensten, politie, opsporingsdiensten, de justitiële keten, gemeenten, lokale professionals en vele anderen) die zich gezamenlijk inzetten om terroristisch geweld te voorkomen. Daders van terroristische misdrijven worden opgespoord, vervolgd en bestraft. Zo wordt de maatschappelijke impact van geweld zo beperkt mogelijk gehouden. NCTV heeft bij deze aanpak de rol van coördinator.

Expertise en specialistische teams

Diverse grote aanslagen in het begin van deze eeuw waren aanleiding voor de ontwikkeling van een gecoördineerde aanpak van terrorisme en gewelddadig extremisme in Nederland. Deze is de afgelopen twintig jaar in verschillende fases ontwikkeld: van pionieren naar de opbouw van expertise en specialistische teams in de betrokken organisaties.

Inmiddels staat er een stevige infrastructuur die flexibel inspeelt op veranderingen in de dreiging. Zo is de brede benadering van gerichte preventie, repressie en herstel - nadat terroristisch geweld heeft plaatsgevonden (curatie) - erg succesvol gebleken. Lees hier meer over deze brede benadering. Daarbij is het belangrijk de basis van de aanpak op orde te houden, waar nodig verder te verstevigen en de kwaliteit te blijven borgen. 

Juist omdat zoveel partijen een rol spelen is de samenwerking en het uitwisselen van informatie en ervaringen van groot belang in terrorismebestrijding.