Veertiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding+ samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 25

De rapportage behandelt de voortgang die het afgelopen half jaar is geboekt bij de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende onderdelen van het antiterrorismebeleid. Daarbij gaat het achtereenvolgens om het tegengaan van radicalisering, internationale samenwerking, het creëren van slagvaardige instrumenten en organisaties en het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft ‘beperkt’. Dit betekent dat de kans op een terroristische aanslag momenteel gering is, maar niet is uit te sluiten.