Dertiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding en Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 23

De rapportage behandelt de voortgang die het afgelopen half jaar is geboekt bij de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende onderdelen van het antiterrorismebeleid. Daarbij gaat het achtereenvolgens om het tegengaan van radicalisering, de internationale samenwerking, het creëren van slagvaardige instrumenten en organisatie, mensenrechten en het treffen van veiligheidsmaatregelen. 

Het dreigingsniveau is de uitkomst van een afweging van diverse nationale en internationale factoren die het niveau beïnvloeden. Deze afweging leidt vooralsnog tot de conclusie dat het dreigingsniveau ‘beperkt’ blijft. Dit betekent dat de kans op een aanslag momenteel relatief gering is, maar zeker niet geheel is uit te sluiten.