Elfde voortgangsrapportage terrorismebestrijding en Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 19

De voortgangsrapportage begint met een samenvatting van het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Vervolgens gaan wij in op het actuele dreigingsniveau en de nieuwe definitie van terrorisme, die door de betrokken diensten en organisaties is opgesteld, gevolgd door een uiteenzetting van de voortgang die het afgelopen half jaar is geboekt bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse onderdelen van het antiterrorismebeleid. Daarbij gaat het achtereenvolgens om het tegengaan van gewelddadige radicalisering, internationale ontwikkelingen, mensenrechten, instrumenten en organisatie, en veiligheidsmaatregelen.

Het dreigingsniveau voor Nederland wordt verlaagd van substantieel naar beperkt. Beperkt betekent dat de kans op een terroristische aanslag tegen (belangen van) Nederland betrekkelijk gering is, maar zeker niet geheel is uit te sluiten. Een evaluatie van de nationale en internationale dimensie van de terroristische dreiging afgezet tegen de weerstand leidt tot deze conclusie.