Tiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding en Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 17

De rapportage behandelt de voortgang die het afgelopen half jaar is geboekt bij de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende onderdelen van het antiterrorismebeleid. Daarbij gaat het achtereenvolgens om het tegengaan van radicalisering, de internationale samenwerking, het creëren van slagvaardige instrumenten en organisatie, het treffen van veiligheidsmaatregelen, het voorbereid zijn op (de gevolgen van) een mogelijke aanslag en communicatie en voorlichting. De voortgangsrapportage begint zoals gebruikelijk met een samenvatting van het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN).

Het dreigingsniveau met betrekking tot Nederland blijft net als in de vorige rapportageperiode ‘substantieel’. Dit betekent dat de kans op een aanslag in Nederland of tegen Nederlandse belangen reëel is. Er zijn in de afgelopen rapportageperiode echter geen concrete aanwijzingen voor aanslagplannen tegen Nederland en zijn belangen geconstateerd.