Achtste voortgangsrapportage terrorismebestrijding en Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 13

De rapportage behandelt de voortgang die het afgelopen half jaar is geboekt bij de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende onderdelen van het antiterrorismebeleid. Daarbij gaat het achtereenvolgens om het tegengaan van radicalisering, de internationale samenwerking, het creëren van een slagvaardige instrumenten en organisatie, het treffen van veiligheidsmaatregelen, het voorbereid zijn op (de gevolgen van) een mogelijke aanslag en communicatie en voorlichting. De voortgangsrapportage begint zoals gebruikelijk met een samenvatting van het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN).

Het huidige dreigingsbeeld is niet wezenlijk anders dan het beeld van DTN12. De voorstelbare internationale terroristische dreiging tegen Europa en dus ook Nederland blijft onmiskenbaar aanwezig. Deze is vooral afkomstig uit Pakistan/Afghanistan alsook uit Noord-Afrika en Irak.