Zesde voortgangsrapportage terrorismebestrijding en Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 9

De rapportage behandelt de voortgang die het afgelopen half jaar is geboekt bij de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende onderdelen van het antiterrorismebeleid. Daarbij gaat het achtereenvolgens om de internationale samenwerking, het tegengaan van radicalisering, het creëren van een slagvaardige organisatie en instrumenten, het treffen van veiligheidsmaatregelen en het voorbereid zijn op (de gevolgen van) een mogelijke aanslag. De voortgangsrapportage begint zoals gebruikelijk met een samenvatting van het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN).

Het dreigingsniveau voor Nederland is op dit moment beperkt. Dit betekent dat de kans op een terroristische aanslag betrekkelijk gering is, maar zeker niet geheel is uit te sluiten. Een evaluatie van de nationale en internationale dimensie van de terroristische dreiging afgezet tegen de weerstand leidt tot deze conclusie.