Vijfde voortgangsrapportage terrorismebestrijding en Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 7

De rapportage behandelt de voortgang die het afgelopen half jaar is geboekt bij de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende onderdelen van het antiterrorismebeleid. Daarbij gaat het achtereenvolgens om de internationale samenwerking, het tegengaan van radicalisering, het creëren van een slagvaardige organisatie en instrumenten, het treffen van veiligheidsmaatregelen, het voorbereid zijn op (de gevolgen van) een mogelijke aanslag en communicatie en voorlichting. De voortgangsrapportage begint zoals gebruikelijk met een samenvatting van het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN).

Het dreigingsniveau voor Nederland is op dit moment substantieel. Dit betekent dat de kans op een terroristische aanslag reëel is. Een evaluatie van de nationale en internationale dimensie van de terroristische dreiging afgezet tegen de weerstand leidt tot deze conclusie. Hiermee is het dreigingsniveau ongewijzigd. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat nationale netwerken aanslagen voorbereiden, maar de voortdurende radicalisering (ondanks de eveneens groeiende weerstand daartegen) alsmede enkele risicovolle internationale ontwikkelingen, maken dat nog steeds rekening dient te worden gehouden met een materialisering van de ongekende dreiging.