Kamerbrief Tweede voortgangsrapportage terrorismebestrijding

Deze rapportage geeft en beeld van de uitvoering van de vele maatregelen die zijn genomen om te komen tot een betere bestrijding van het terrorisme en die zo bijdragen aan een veiliger Nederland. Het actuele dreigingsbeeld dat in deze brief is opgenomen geeft aan dat de dreiging nog steeds substantieel is. Een voortvarende uitvoering van alle maatregelen is dan ook noodzakelijk. De inspanningen van kabinet zijn er de komende tijd op gericht de uitvoering van het aangekondigde beleid met kracht voor te zetten.