Nieuwe Cybersecuritystrategie met ambities en acties voor een digitaal veilige samenleving

Vandaag is de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie (NLCS) 2022-2028 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit document wordt de visie op de digitale samenleving beschreven en de rol van overheid, bedrijven en burgers daarin. Bij de strategie hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken.

Digitale systemen vormen het zenuwstelsel van onze samenleving. Dat biedt veel kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. De veiligheid in de digitale wereld blijft ver achter bij die in de fysieke wereld. Wie een auto koopt, weet dat die aan allerlei veiligheids- en kwaliteitseisen voldoet. En de koper weet precies wat van hem of haar verwacht wordt om die auto veilig te kunnen en mogen besturen. Dat moet ook gebruikelijk worden voor de digitale veiligheid. Daarom werken we aan een digitaal veilig Nederland.

Overheid en sectoren nemen verantwoordelijkheid

De Nederlandse Cybersecuritystrategie verbindt de inzet van vele organisaties. De digitale dreiging is permanent en neemt fors toe, waarbij criminelen en vijandige staten onze belangen bedreigen. Daarom is er nu actie nodig om de digitale weerbaarheid te verhogen, het stelsel te versterken en de dreiging aan te pakken. Want alleen dan zijn we in staat om op een veilige manier de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en onze veiligheid en publieke waarden te beschermen. De verantwoordelijkheid voor veiligheid wordt verplaatst van eindgebruikers naar de overheid en sectoren. Zo dragen de meest bepalende organisaties ook de zwaarste verantwoordelijkheden.

Strategie

De strategie omvat doelen en acties langs 4 pijlers. Ten eerste het verhogen van de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Verder het bieden van veilige en innovatieve digitale producten en diensten in ons land. Ten derde het tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen. En tot slot voldoende cybersecurity specialisten, onderwijs over digitale veiligheid en digitale weerbaarheid van burgers.

Om deze doelen te bereiken wordt het stelsel voor digitale veiligheid versterkt. Hiertoe worden bijvoorbeeld het Nationaal Cybersecurity Centrum, Digital Trust Center en het Cyber Security Incident Response Team for Digital Service Providers samengevoegd tot één nationale cybersecurity autoriteit. Daarnaast komt er wet- en regelgeving die helder en toetsbaar is waardoor vrijblijvendheid voor het treffen van maatregelen verleden tijd wordt. Eisen voor veilige hard- en software worden in Europees verband gesteld. Ook moet er meer zicht komen op de dreiging want alleen dan kunnen we de weerbaarheid verhogen.

Samenwerking

De Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) is tot stand gekomen met een brede betrokkenheid van publieke, private en maatschappelijke organisaties, onder coördinatie van de NCTV. De NLCS bouwt voort op eerdere kabinetsbrede cybersecuritystrategieën uit 2011, 2013 en 2018. Het Cybersecurity Beeld Nederland 2022 (CSBN) vormt het uitgangspunt voor de pijlers en doelstellingen van de NLCS. Voor de implementatie van de strategie werken alle ministe­ries samen, ook met publieke en private partners.