Overgang naar specifieke crisisstructuur voor opvolging afspraken doorstroom migratieketen

Op 17 juni 2022 is besloten om de nationale crisisstructuur te benutten voor coördinatie en besluitvorming ten aanzien van de doorstroom in de migratieketen. Per vrijdag 23 september 2022 wordt een specifieke crisisstructuur gestart om de samenwerking voort te zetten. Het realiseren van voldoende opvangplekken voor asielzoekers blijft een grote opgave. En de doorstroom van statushouders naar woningen moet sneller. Alle betrokkenen blijven er alles aan doen om een zo goed mogelijke asielopvang te organiseren.

Vergroot afbeelding Ter Apel aanmeldcentrum
Beeld: ©ANP (Rights Managed) / ANP

In de afgelopen maanden werd de nationale crisisoverlegstructuur gebruikt, met het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO), de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en de Ministeriёle Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Het activeren van de tijdelijke, nationale structuur voor crisisbesluitvorming was noodzakelijk voor het op korte termijn kunnen samenbrengen van alle disciplines. En voor een goede coördinatie en besluitvorming op hoogambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau over alle  benodigde maatregelen en afspraken. Ook was het Nationaal Kernteam Communicatie (NKC) actief. De structuur voor nationale crisisbesluitvorming werd gecoördineerd vanuit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Binnen deze structuur werd nauw samengewerkt met veiligheidsregio’s, gemeenten, IND, COA en andere uitvoeringsorganisaties en publieke en private partners.

Specifieke crisisstructuur

Op 26 augustus zijn er door het kabinet, de VNG, IPO en het Veiligheidsberaad concrete afspraken gemaakt over de opvang van asielzoekers en huisvesting en integratie van statushouders. Daarnaast heeft het maatregelen genomen voor het (tijdelijk) beperken van de instroom en het versnellen van de doorstroom en uitstroom in de migratieketen.

De afgelopen weken heeft het Rijk, in samenwerking met  medeoverheden en andere betrokken partijen, gewerkt aan een plan van aanpak over de opvolging en implementatie van deze bestuurlijke en politieke afspraken. Hiermee gaat de coördinatie over van een nationale crisisstructuur naar een specifieke crisisstructuur. Er is voor gekozen om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande overleggen: de Ministeriёle Commissie Migratie en Samenleving (MCMS) en de Landelijke Regietafel (LRT). Aanvullend wordt een tijdelijk directeurenoverleg Doorstroom Migratieketen ingesteld.

De crisisstructuur wordt hiermee geborgd. Organisaties die al bezig zijn met de implementatie van de afspraken blijven nauw betrokken.