Handreiking risico- en crisiscommunicatie specifieke doelgroepen

Bij een (landelijke) crisis wil de overheid de gehele samenleving goed informeren. Over wat er gebeurd is, wat er gaat gebeuren en wat men kan of moet doen. Daarom zetten we massacommunicatiemiddelen in, zoals publiekscampagnes, media, radio, TV, dagbladen, huis-aan-huisbladen en social media.
Met massacommunicatie komen we ver. Maar in de praktijk is het een grote uitdaging om iedereen in Nederland snel en goed te bereiken.

Er zijn – ook als er geen crisis is – groepen die we onbedoeld, niet altijd voldoende bereiken. Bijvoorbeeld mensen die niet goed Nederlands spreken, die het nieuws niet (kunnen) volgen of die geen teksten op B1-niveau kunnen begrijpen. Dat kan te maken hebben met verschillen in opleidingsniveau, taalvaardigheid of culturele achtergrond. Het zijn niet altijd dezelfde groepen. Om hen te bereiken is een aanvullende inzet van communicatie en soms maatwerk nodig. En daarbij kan deze 'Handreiking risico- en crisiscommunicatie specifieke doelgroepen' helpen.