Digitale dienstverleners

Digitale dienstverleners die onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) vallen, noemen we ook wel DSP’s (verwijzend naar de term ‘Digital Service Providers’ in de Engelse versie van de onderliggende EU-wetgeving). Een DSP is een rechtspersoon die een of meer van de volgende digitale diensten aanbiedt en onder de jurisdictie van Nederland valt (met uitzondering van kleine en micro-ondernemingen):

  • Online marktplaats
  • Online zoekmachine
  • Cloudcomputerdienst

Rechten

DSP’s hebben recht op:

  • Bijstand van het Computer Security incident Response Team DSP’s (CSIRT DSP’s) bij het treffen van maatregelen om de continuïteit van hun dienst te waarborgen en herstellen bij incidenten;
  • Verstrekking van vroegtijdige waarschuwingen, alarmmeldingen, aankondigingen en verspreiding van informatie over risico’s en incidenten door het CSIRT DSP’s. 

Plichten

DSP’s hebben de plicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de risico’s voor de beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen te beheersen. Bovendien moeten ze passende maatregelen treffen om incidenten te voorkomen die de beveiliging aantasten van de voor de verlening van de dienst gebruikte netwerk- en informatiesystemen. Daarnaast hebben ze de plicht de gevolgen van dergelijke incidenten zo veel mogelijk te beperken.

Melding

De melding moet worden gedaan op de manier die wordt aangegeven door het CSIRT DSP’s, respectievelijk Agentschap Telecom.

Overigens treden de bepalingen uit de Wbni die betrekking hebben op CSIRT DSP’s in werking op 1 januari 2019 en dus niet op 9 november 2018. Dit is vanwege de extra tijd die de inrichting van dit CSIRT kost.

Geen aanwijzing

DSP’s worden niet aangewezen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Rijksoverheid.nl.