Overzicht vitale processen

De beoordeling of een proces of dienst vitaal is, wordt gemaakt door het verantwoordelijke ministerie (vakdepartement). Hierbij wordt geanalyseerd of bij verstoring, uitval of manipulatie van een proces of dienst dermate ernstige gevolgen kunnen optreden dat deze de nationale veiligheid kunnen schaden. Bijvoorbeeld doordat er significante economische schade optreedt, er langdurige gevolgen voor het milieu ontstaan of er andere vitale processen ernstig geraakt worden. 

Binnen deze processen zijn één of meerdere organisaties – zoals (private) bedrijven, zelfstandige bestuursorganen en onderdelen van de Rijksoverheid – belangrijk voor de continuïteit en weerbaarheid van het proces. Deze organisaties worden aangeduid als de vitale aanbieders. Vitale aanbieders worden geïnformeerd over deze status door het vakdepartement.

Dit zijn de huidige vitale processen:

Sector

Vitale processen

Verantwoordelijk departement

Energie

Transport, distributie, productie, hervergassing en opslag van gas op land en op zee

Economische Zaken en Klimaat

Opslag, transport, raffinage en behandeling van ruwe olie en aardolieproducten’

Transport, distributie en productie van elektriciteit op land en op zee

Telecommunicatie

Internet en datadiensten

Economische Zaken en klimaat

Internettoegang en dataverkeer

Spraakdienst en SMS

Plaats- en tijdsbepaling

Infrastructuur en Waterstaat

Transport

Vlucht- en vliegtuigafwikkeling

Infrastructuur en

Waterstaat

Scheepvaartafwikkeling

Vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur

Vervoer over (hoofd)wegennet

Drinkwater

Drinkwatervoorziening

Water

Keren en beheren waterkwantiteit

Chemie

Grootschalige productie, verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen

Nucleair

Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal

Financiën

Toonbankbetalingsverkeer

Financiën

Massaal giraal betalingsverkeer

Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken

Effectenverkeer

Overheid

Basisregistraties personen en organisaties

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)

Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers

Openbare orde en veiligheid

Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000

Justitie en Veiligheid

Inzet politie

Defensie

Inzet defensie

Defensie