Verkiezingen

Veilige en ongestoorde verkiezingen zijn cruciaal in onze parlementaire democratie. De NCTV draagt samen met vele partners hieraan bij. Dit doet de NCTV door het verzamelen en analyseren van dreigingsinformatie en het signaleren van risico’s en dreigingen. De NCTV deelt deze informatie met relevante partijen en geeft waar mogelijk advies om deze te beperken. De NCTV kan ook, wanneer dat nodig is, opdracht geven tot specifieke veiligheidsmaatregelen zoals persoonsbeveiliging. Tenslotte zorgt de NCTV samen met al haar partners voor een adequate incidentrespons.

De focus van de NCTV ligt op het voorkomen van aanslagen, digitale veiligheid en het tegengaan van statelijke dreigingen. Hieronder worden deze aandachtsgebieden nader toegelicht.

Voorkomen van aanslagen

Voor een goed verloop van onze democratische rechtsorde is het van belang dat politici veilig en ongestoord hun werk kunnen doen. De NCTV heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor personen die een bijzondere functie hebben in onze democratische rechtsorde. Bij verkiezingen gaat het hierbij onder meer om bewindspersonen en Kamerleden. De NCTV beziet of er bij verkiezingsactiviteiten zoals flyeren of publieke debatten aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Ten dienste hiervan monitort de NCTV voortdurend de actuele risico’s en dreigingen. Hierbij is specifiek aandacht voor de toon van het maatschappelijk debat en maatschappelijke ontwikkelingen zoals polarisatie en anti-overheidssentimenten. De NCTV werkt hierbij nauw samen met onder meer (de beveiligingsorganisaties van) de Tweede Kamer en de politieke partijen.

Digitale veiligheid

De afgelopen jaren is onze samenleving steeds verder gedigitaliseerd. Dat betekent dat communicatie meer en meer via digitale kanalen plaatsvindt en informatie digitaal wordt opgeslagen en toegankelijk is. Door corona zien we dat deze ontwikkeling is versterkt en ook bijvoorbeeld campagneactiviteiten en –communicatie van politieke partijen meer via digitale kanalen lopen. Verstoring, spionage, sabotage en beïnvloeding van deze kanalen en informatie kan leiden tot ernstige verstoring van de verkiezingen. De primaire verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede digitale veiligheidsmaatregelen ligt bij de politieke partijen en de overige betrokken organisaties zelf. In nauwe samenwerking met het NCSC draagt de NCTV bij aan adequate informatie- en kennisdeling en adviseert partners over het zorgen voor voldoende veiligheidsbewustzijn en het nemen van passende veiligheidsmaatregelen. Tenslotte adviseert het Nationaal Cyber Security Center bij digitale vragen en incidenten van bijvoorbeeld politieke partijen.

Tegengaan statelijke dreigingen

Statelijke actoren kunnen een bedreiging vormen voor het veilig en ongestoord verloop de verkiezingen. Zij kunnen bijvoorbeeld proberen de politieke campagnes of debatten rechtstreeks te beïnvloeden door (digitale) communicatie te verstoren of door middel van desinformatie de publieke beeldvorming over partijen en hun standpunten te beïnvloeden. Hierdoor kan twijfel worden gezaaid over de vrijheid, eerlijkheid of anonimiteit van verkiezingen. Ook kunnen zij trachten het stemproces te beïnvloeden door heimelijke politieke beïnvloeding en intimidatie van (ex-) landgenoten die in Nederland wonen (diaspora).

Samen met een groot aantal partners monitort de NCTV signalen, die mogelijk kunnen duiden op dergelijke beïnvloeding. Zo nodig treedt de NCTV in overleg met bijvoorbeeld betrokken organisaties om deze beïnvloeding tegen te gaan of met het ministerie van Buitenlandse Zaken om in reactieve zin maatregelen te nemen.
Op het gebied van desinformatie werkt de NCTV nauw samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken.