Verkiezingen

Het veilig en ongestoord verloop van de verkiezingen en de daaraan voorafgaande campagneperiode is van nationaal belang. Zowel op lokaal als nationaal niveau is er aandacht voor de fysieke en digitale veiligheid van deelnemende kandidaten aan de verkiezing. Voorafgaand aan de verkiezingsdagen treden deelnemende kandidaten en overige politici door het hele land veelvuldig in het openbaar op.

Het is van belang om gezamenlijk zorg te dragen voor samenhang en afstemming van de verschillende verantwoordelijkheden voor beveiliging op lokaal en nationaal niveau. Deze pagina geeft op hoofdlijnen weer wat er wordt gedaan om de fysieke en digitale veiligheid van de verkiezingen te vergroten.

Verkiezingsloket NCTV in campagneperiode

Bij de NCTV is in aanloop naar een verkiezing een verkiezingsloket ingericht dat zich richt op de fysieke en digitale veiligheid van alle deelnemende kandidaten. De NCTV werkt nauw samen met belangrijke partners, zoals het Nationaal Cybersecurity Centrum, politie, OM, lokale besturen en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Maar ook met campagneteams, de Kiesraad en diverse private partijen op het gebied van digitale veiligheid.

De NCTV zorgt er samen met partners voor dat belangrijke informatie met betrekking tot de fysieke en digitale veiligheid rondom de verkiezingen wordt verzameld en geanalyseerd. Op basis van deze analyses kunnen, indien noodzakelijk, maatregelen worden getroffen. De NCTV zorgt ervoor dat relevante (dreigings)informatie wordt gedeeld met andere betrokken overheidsinstanties.
De NCTV is daarmee een contactpunt voor vragen en zorgen inzake fysieke en digitale veiligheid omtrent verkiezingen, of voor het melden van eventuele incidenten.

Fysieke veiligheid

Het stelsel Bewaken en Beveiligen richt zich op het voorkomen van (terroristische) aanslagen op personen, objecten en diensten. Er vindt voortdurend monitoring van het dreigingsbeeld en de actualiteit plaats, waarbij er nadrukkelijk aandacht is voor de huidige ontwikkelingen, de toon van het maatschappelijk debat omtrent actuele thema’s, alsook de toegenomen polarisatie in de samenleving.

Voor de meeste activiteiten geldt dat er geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn, maar nationale politici kunnen hier tijdens de campagneperiode wel mee te maken krijgen. Aangemelde campagneactiviteiten worden door de NCTV beoordeeld of en zo ja welke aanvullende maatregelen eventueel aan de orde zijn. De NCTV informeert altijd het betreffende lokaal bevoegd gezag over de activiteiten die in hun verzorgingsgebied plaatsvinden. Ook als er geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig worden geacht.

Digitale veiligheid

Naast fysieke veiligheid is er ook aandacht voor digitale veiligheid. Kwaadwillenden kunnen misbruik maken van de hedendaagse communicatiemiddelen. Dat is ongewenst.

Het is essentieel om veilig en bewust om te gaan met digitale (communicatie)middelen, zoals computers, laptops en smartphones. Aan deelnemende kandidaten en betrokken organisaties is geadviseerd grondig te analyseren waar digitale kwetsbaarheden kunnen optreden. Men is primair zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de eigen informatiebeveiliging. De NCTV adviseert desgevraagd over kwesties op het vlak van digitale veiligheid.