Landelijke Crisisplannen

De Rijksbrede Risicoanalyse gaat over de belangrijkste dreigingen. Dreigingen die onze samenleving kunnen ontwrichten. Op basis van die dreigingen zijn de bijbehorende risico’s vastgesteld en voor die risico’s zijn Landelijke Crisisplannen (LCP’s) opgesteld.

Een LCP geeft op hoofdlijnen overzicht en inzicht van de gemaakte afspraken over de beheersing van een specifieke crisis. Het is een leidraad en beschrijft de crisisaanpak op landelijk niveau en de samenwerking met en aansluiting van betrokken publieke en private partners en netwerken. Een LCP is een aanvulling op de meer operationeel uitgewerkte plannen en draaiboeken van de betrokken actoren en organisaties.

Opgestelde LCP’s

In de afgelopen jaren zijn verschillende LCP’s opgesteld:

In de komende periode worden de huidige nationale crisisplannen voor luchtvaartongevallen (2020), gas (2022) en elektriciteit (2022) omgezet naar een LCP.

Koepelnotities

Een koepelnotitie is een verdieping van het hoofdstuk Communicatie uit het Landelijk Crisisplan. Daarin zijn specifieke dilemma’s, uitgangspunten en afspraken uitgewerkt. Het biedt handvatten en adviezen voor communicatieprofessionals bij de voorbereiding en uitvoering op de crisiscommunicatie.