Nieuwe circulaire Bewaken en Beveiligen ingegaan

Het ‘stelsel Bewaken en Beveiligen’ wordt fundamenteel vernieuwd tot het ‘stelsel Beveiligen van Personen’. Dit is een langdurig en complex proces dat stapsgewijs uitgewerkt wordt, waarvoor nauw wordt samengewerkt met alle betrokken veilligheidspartners. Op 1 juli is een vernieuwde circulaire bewaken en beveiligen ingegaan. Dit is het overkoepelende overheidsdocument waarin het stelsel integraal wordt uitgelegd, met een beschrijving van de wet- en regelgeving, en werkafspraken met betrekking tot het stelsel bewaken en beveiligen. Deze vernieuwde circulaire omschrijft en bestendigt de afspraken en werkwijze die aangepast zijn naar aanleiding van de ingezette verbetertrajecten, en is daarmee een volgende stap in dit traject van het ‘stelsel Bewaken en Beveiligen’ naar het ‘stelsel Beveiligen van Personen’.

Vergroot afbeelding Afbeelding circulaire bewaken en beveiligen
Beeld: ©NCTV

Wijzigingen

Sinds de vaststelling van de vorige circulaire in 2019 zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd. De context waarin het stelsel opereert is door ontwikkelingen in dreiging en samenleving wezenlijk anders geworden. Daarom is een groot aantal trajecten ingezet om het stelsel binnen de bestaande (wettelijke) kaders te verbeteren en te versterken, met onder andere aanvullende operationele capaciteit.

De relatie tussen overheid en Te Beveiligen Persoon is meer expliciet beschreven

Zo wordt in de uitgangspunten van het stelsel geborgd dat de te beveiligen persoon meer centraal staat dan voorheen, met aandacht voor de communicatie en transparantie over de situatie en beslissingen waar dit mogelijk is. Tegelijkertijd wordt ook benadrukt dat medewerking van de te beveiligen persoon cruciaal is om effectief beveiligingsmaatregelen te kunnen treffen. Een nauwgezette uitvoering van de bij het weerstandsniveau behorende maatregelen is essentieel voor de veiligheid van zowel de te beveiligen persoon als degenen die uitvoering geven aan de maatregelen; daarom is dat nadrukkelijk geen onderwerp van onderhandeling. Daarnaast is er meer aandacht voor de psychosociale zorg voor te beveiligen personen, gezien de druk die de dreiging en beveiligingsmaatregelen op hen kunnen leggen.

De verbeteringen in inrichting en uitvoering van het stelsel, voortkomend uit het versterkingstraject naar aanleiding van de commissie Bos, worden geborgd

Zo wordt de nieuwe landelijke governance met gremia als de Vierhoek Bewaken en Beveiligen, het Uitvoeringsorgaan Bewaken en Beveiligen en het Kenniscentrum Bewaken en Beveiligen beschreven. Ook wordt toegelicht hoe gebruik gemaakt kan worden van publiek-private samenwerking. Daarnaast wordt benadrukt dat het stelsel een lerend systeem moet zijn door dit op te nemen als algemeen uitgangspunt binnen het stelsel. Focus op continue verbetering is cruciaal.

Het palet aan informatieproducten is geactualiseerd en uitgebreid

Daarbij is expliciet gemaakt dat in de werkwijze waar mogelijk ook potentieel relevante informatie vanuit onder meer de te beveiligen persoon en diens naasten wordt meegewogen. Conform de aanbeveling van commissie Bos, is ten opzichte van de vorige versie van de circulaire verduidelijkt dat informatie vanuit de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in voorkomende gevallen (rechtstreeks) met het decentrale domein kan worden gedeeld. Daarnaast is in algemene zin onderstreept dat bij het verwerven en delen van informatie geldt dat het belang van bewaken en beveiligen nevengeschikt is aan dat van de opsporing.