Ministerraad benoemt adviescollege toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen

Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus het adviescollege toekomstbestendig stelsel bewaken en beveiligen in te stellen. Als voorzitter van het Adviescollege is de heer Mr. J.G. Bos benoemd, de andere benoemde leden zijn de heer Mr. J.J. van Eck en mevrouw M.A. Berndsen-Jansen. Met deze benoeming wordt voldaan aan een toezegging aan de Tweede Kamer om een onafhankelijke commissie naar het stelsel bewaken en beveiligen te laten kijken en voorstellen te laten doen op welke wijze het stelsel toekomstbestendig gemaakt kan worden om blijvend het hoofd te bieden aan huidige en toekomstige dreigingen.

Het huidige stelsel bewaken en beveiligen is in 2002 ingericht. Het doel van het stelsel is het voorkomen van (terroristische) aanslagen op personen, objecten en diensten. In het stelsel is geregeld hoe op basis van informatie over dreiging en risico tot beveiligingsmaatregelen wordt besloten. Bij bewaken en beveiligen zijn veel partijen betrokken: politie, OM, lokale besturen, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ministeries en de NCTV. De verantwoordelijkheid voor het stelsel is namens de Minister van Justitie en Veiligheid belegd bij de NCTV.

In het kader van het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit investeert het kabinet de komende jaren structureel in de versterking van het stelsel. Het goed functioneren van het stelsel vraagt echter niet alleen om voldoende capaciteit, maar ook om kwaliteitsontwikkeling en kennisborging. Daarbij is het van belang om, in lijn met de ingezette kwaliteitsverbeteringen binnen het stelsel, ook naar het functioneren van het stelsel als geheel en de wijze waarop dit is ingericht te kijken.

De benoeming gaat in met terugwerkende kracht vanaf 10 februari 2021. Het college is verzocht om de eerste bevindingen voor 1 juli 2021 te rapporteren aan de minister.