Rapport aanslag Utrecht deel B

Op 18 maart 2019 werd Nederland opgeschrikt door de aanslag in Utrecht. Alle reden tot evalueren van deze gebeurtenis, die veel impact heeft gehad. In deze evaluatie hebben betrokken organisaties in kaart gebracht hoe de de signalen waaruit zou kunnen blijken dat T. mogelijk geradicaliseerd en/of psychische problematiek had en/of geweldsbereid was zijn onderkend, uitgewisseld en opgevolgd. En er is gekeken naar welke lessen kunnen vanuit deze casus worden geleerd voor de persoonsgerichte aanpak van jihadistische radicalisering. Degenen die betrokken zijn bij het opstellen van dit rapport hebben hun werkzaamheden uitgevoerd in het besef, dat de bevindingen voor de nabestaanden van de slachtoff ers van bijzondere
betekenis zijn. Zij spreken hun medeleven met hen uit.