Landelijk Crisisplan rondom extreem geweld en terrorisme

De kans dat Nederland wordt getroffen door een terroristische aanslag of te maken krijgt met een extreem geweldsincident is aanzienlijk. Dat blijkt onder andere uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58. Een maximale voorbereiding op extreem en terroristisch geweld blijft daarom van groot belang. Om snel en gecoördineerd te kunnen reageren op een aanslag of incident heeft de NCTV in samenwerking met crisispartners- en stakeholders het Landelijke Crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme (LCP-EGT) opgesteld.

Vergroot afbeelding Beeld LCP extreem geweld en terrorisme
Beeld: ©ANP / ANP

In het LCP staat welke verantwoordelijkheden welke partij heeft tijdens een terroristische aanslag of een extreem geweldsincident. Zo heeft de politie bijvoorbeeld een andere verantwoordelijkheid en takenpakket dan een veiligheidsregio. Die taken kunnen echter verschillen, afhankelijk per crisis. Daarom zijn er verschillende scenario’s uitgedacht en uitgewerkt, die ondersteunend kunnen zijn indien er zich een crisis voordoet.

Gezien de toenemende dreiging van terroristische aanslagen en extreme geweldsincidenten is een goed gestroomlijnde en gecoördineerde respons vanuit de overheid essentieel. Juist bij de aanvang van een crisis kunnen er veel onduidelijkheden zijn, die een snelle respons kunnen beperken. Het is bijvoorbeeld niet altijd direct duidelijk of er sprake is van een terroristische aanslag of een (dreigend) extreem geweldsincident. Dit LCP biedt een leidraad op lokaal, regionaal en nationaal niveau en beschrijft de gezamenlijke aanpak ten tijde van een crisis, evenals de doelen, strategische uitgangspunten en de samenwerking tussen publieke en private crisispartners.

Een aanslag of extreem geweld heeft altijd een directe weerslag op de samenleving. Door inzicht te creëren kunnen we de gevolgen van een terroristische aanslag of extreem geweld onder controle houden, en schade eventueel beperken. Dit LCP biedt, als informatiebron, handvaten en richtlijnen voor planvorming van publieke en private (crisis)partners tijdens een incident.

Met dit LCP dragen we bij aan een effectieve beheersing van dreigingen en crises waarbij sprake is van (dreigend) extreem geweld, al dan niet met een terroristisch motief.