Versterkte aanpak bescherming vitale infrastructuur

De veiligheid van Nederland en het ongestoord functioneren van de economie is voor een groot deel afhankelijk van de vitale infrastructuur. Elektriciteitsnetwerken, drinkwater of onze toegang tot betalingsverkeer zijn hier voorbeelden van. Het dreigingslandschap verandert. Om de vitale processen te kunnen blijven beschermen tegen nieuwe dreigingen, werkt het kabinet aan een toekomstbestendige, versterkte aanpak.

Overheden, bedrijven, organisaties en inlichtingen- en veiligheidsdiensten werken samen aan het beschermen van de vitale infrastructuur. Deze opgave wordt echter steeds complexer. Actuele ontwikkelingen zoals veranderingen in het geopolitieke klimaat, de illegale Russische oorlog in Oekraïne, de groeiende digitalisering en klimaatverandering zorgen voor een veranderend dreigingslandschap, ook voor onze vitale infrastructuur.

Dit blijkt ook uit recente risico- en dreigingsbeelden, zoals het Cybersecuritybeeld Nederland, het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren en de Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid.

Hoofdlijnenschets Aanpak vitaal 2023-2028

Met de Aanpak vitaal wordt ingezet op een integrale aanpak, waarbij gekeken wordt naar zowel fysieke als economische en digitale risico’s. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de weerbaarheid van de vitale infrastructuur, waarbij meer aandacht is voor zicht op nieuwe risico’s, zoals risicovolle strategische afhankelijkheden en cascade-effecten. Tot slot zal de aanpak minder vrijblijvend zijn en wordt ingezet op het verankeren van de verantwoordelijkheden van en samenwerking met vitale aanbieders in wet- en regelgeving.

De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) spelen een belangrijke rol binnen de Aanpak vitaal. Namens de minister voert de NCTV de sectoroverstijgende regie op de bescherming van de vitale infrastructuur. Het NCSC heeft als centraal informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity een belangrijke rol in de informatie-uitwisseling over digitale risico’s.

De conceptwet- en regelgeving rondom de Aanpak vitaal 2023-2028 zal naar verwachting eind dit jaar in consultatie gebracht worden, zodat ook de betrokken bedrijven en organisaties kennis kunnen nemen van de wetsvoorstellen en hieraan kunnen bijdragen.