Kamerbrief voortgang versterking stelsel bewaken en beveiligen

Minister Yeşilgöz-Zegerius informeerde op donderdag 14 april 2022 de Tweede Kamer over de huidige stand van zaken met betrekking tot het versterken van het stelsel bewaken en beveiligen.

Ontwikkelingen stelsel bewaken en beveiligen

Het aantal personen en objecten dat langdurig en intensief bewaakt moet worden, neemt toe. Verharding van de georganiseerde criminaliteit, de verlaagde drempels voor het uiten van dreigementen en het toepassen van geweld, en toenemende digitale dreigingen en vanuit statelijke actoren zijn hierin belangrijke oorzaken. De Commissie Bos deed eerder aanbevelingen voor een toekomstbestendig stelsel om blijvend het hoofd te kunnen bieden aan deze dreigingen in een steeds complexer wordende samenleving.

Wat staat er in de brief?

In de Kamerbrief die de minister vandaag verstuurde, staat de context omschreven waarbinnen de versterkingen plaatsvinden en hoe concreet invulling is en wordt gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie Bos. Zo worden er nieuwe beveiligingsconcepten ontwikkeld om efficiënter om te kunnen gaan met beperkte capaciteit, en wordt deze capaciteit flexibeler ingezet. Daarbij wordt ook gewerkt aan beveiliging op maat en ingezet op nieuwe technologieën, zoals de inzet van sensoren.

Samenwerking met partners en verantwoordelijkheidsverdeling

Het stelsel regelt ook op welke manier beveiligd wordt, als er sprake is van dreiging. Bij bewaken en beveiligen zijn veel partijen betrokken: politie, OM, lokale besturen, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ministeries en de NCTV.

Het stelsel bestaat uit een decentraal domein en rijksdomein. De veiligheid van personen, objecten en diensten is in beginsel decentraal georganiseerd. Binnen het lokale gezag is de burgemeester verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en veiligheid, en de hoofdofficier van Justitie voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, waaronder de veiligheid van personen.

De rijksoverheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor een beperkte groep personen, objecten en diensten. Zij staan op een zogenoemde limitatieve lijst vanwege het nationale belang dat met hun veilig en ongestoord functioneren is gemoeid. Het centraal bevoegd gezag is de Minister van Justitie en Veiligheid, gemandateerd aan Coördinator Bewaken en Beveiligen van de NCTV.

De AIVD, MIVD en de politie leveren informatie over concrete dan wel voorstelbare dreiging. Op basis van deze informatie kan worden besloten tot beveiligingsmaatregelen. De beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd door de politie en/of de KMar.

Wat is de rol van de NCTV?

Het programma Bewaken & Beveiligen van de NCTV heeft twee verantwoordelijkheden: het uitoefenen van gezag op het rijksdomein in het kader van het bewaken en beveiligen van personen (operationele taak) en het onderhouden en ontwikkelen van het stelsel (stelselverantwoordelijkheid). Beide taken waren belegd bij de Coördinator Bewaken en Beveiligen. Doordat de rol van stelselverantwoordelijke onder druk kwam te staan door de grote operationele druk, zijn beide rollen nu organisatorisch gescheiden.

Meer over het programma Bewaken en Beveiligen

Op deze pagina lees je meer over het programma Bewaken en Beveiligen. Informatie over de precieze verantwoordelijkheidsverdeling en werking van het stelsel lees je in de circulaire bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten, 2019 (zie bijlage).