Nationale Crisisstructuur actief voor opgave Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

De vluchtelingenstroom uit Oekraïne neemt de komende tijd naar verwachting toe. Ook Nederland zorgt voor opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Bij de aanpak ervan zijn vele disciplines betrokken, zoals huisvesting. Dit maakt het noodzakelijk dat vanaf woensdag 9 maart 2022 specifiek voor het thema opvang de nationale crisisstructuur in werking treedt.

In de nationale crisisstructuur kan op hoogambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau worden zorggedragen voor coördinatie en besluitvorming over het geheel van maatregelen en voorzieningen die moeten worden getroffen en een samenhangende aanpak ervan. Ook het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) is vanaf 9 maart 2022 actief, in een coördinerende rol. Het draagt zorg voor het proces en de verbinding van alle communicatieactiviteiten van betrokken departementen en organisaties.

Nationale crisisbesluitvorming

De structuur voor nationale crisisbesluitvorming bestaat uit het Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO), een Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en een Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb).

De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister op het gebied van crisisbeheersing. De NCTV geeft invulling aan deze coördinerende verantwoordelijkheid van de minister. Overige departementen vervullen rollen binnen de structuur, of vervullen vanuit hun beleidsveld een eigen coördinerende rol.

Programmatische aanpak

Binnen het Rijk wordt toegewerkt naar een meer programmatische aanpak van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daarbij wordt ingezet op een samenwerking waarbij ook voor de langere termijn de opvang geborgd is, en waarbij ook maatschappelijke spelers, private sector, en andere partijen betrokken worden.