Nationale Crisisstructuur actief voor coronavirus

De situatie rondom het nieuwe coronavirus vraagt om een optimaal flexibele en wendbare crisisorganisatie van de rijksoverheid die bestuurlijk en operationeel snel en slagvaardig kan handelen. De Nationale Crisisstructuur is om die reden sinds enkele weken geactiveerd.

De minister van Justitie en Veiligheid is de coördinerend minister op het gebied van crisisbeheersing. De NCTV geeft invulling aan deze coördinerende verantwoordelijkheid van de minister. Overige departementen vervullen rollen binnen de structuur, of vervullen vanuit hun beleidsveld een eigen coördinerende rol, zoals het geval is met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het nieuwe coronavirus. 

Vergroot afbeelding Coronavirus
Beeld: ©NIAID

Nationaal Crisiscentrum

Elk ministerie neemt maatregelen op het eigen beleidsterrein om verdere uitbreiding van het coronavirus te voorkomen. Het Nationaal Crisiscentrum, ondergebracht bij de NCTV, is 24/7 informatieloket en ondersteunt de nationale crisisstructuur en de daarbij betrokken partijen.

Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb)

De MCCb, in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, besluit over het geheel van maatregelen en voorzieningen met het oog op een samenhangende aanpak ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus en de maatschappelijke impact hierop. De MCCb is tot nog toe tweemaal bijeengekomen.

Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb)

De ICCb is een Commissie waar Directeuren-Generaal onder voorzitterschap van de NCTV adviezen maakt voor de MCCb. Zo nodig en mogelijk neemt deze Commissie zelf besluiten.

Flexibel

Op uitnodiging kunnen deskundigen ICCb of MCCb bijwonen. ICCb en MCCb worden ondersteund en geadviseerd door een Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO). Dit IAO wordt naar behoefte ingezet en flexibel ingericht en samengesteld, bijvoorbeeld voor informatievoorziening, beeld- en oordeelsvorming, advies over specifieke aspecten, crisiscommunicatie of parlementaire verantwoording.

Nationaal Kernteam Crissicommunicatie

Voor de organisatie en afstemming van de publieks –en crisiscommunicatie is het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) actief.

Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum

Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC), bemenst door de Openbare Orde en Veiligheidskolommen (politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR), Defensie en gemeente), zorgt voor een geïntegreerde benadering van de operationele aspecten van crisisbeheersing op nationaal niveau in het kader van primair openbare orde en veiligheid.

Voor meer info

Updates over de voortgang en maatregelen rond het coronavirus zijn te vinden in het dossier op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.