Programma Cyclotron

Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Tegelijkertijd nemen de kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein toe. Dit vraagt om extra inspanningen om de cybersecurity-aanpak te versterken en de vitale belangen van Nederland beter te beschermen. Om deze dreiging het hoofd te kunnen bieden is in oktober 2022 de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 gepresenteerd. Naast de strategie is een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken opgesteld. Onderdeel hiervan is een verkenning van de mogelijkheden voor een platform voor publiek-private samenwerking, waaruit het programma Cyclotron is ontstaan.

Wat is programma Cyclotron?

Het programma Cyclotron is een publiek-private samenwerking tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking moet leiden tot een platform waarbinnen publieke en private partijen  informatie delen over digitale incidenten en dreigingen. Zo helpt programma Cyclotron om Nederland een onaantrekkelijk doelwit te maken voor digitale aanvallen.

De kern van programma Cyclotron is samenwerking en informatiedeling tussen publieke- en private organisaties. Zo wordt relevante informatie snel verzameld en naar de juiste kanalen gestuurd voor analyse en respons. Daardoor kunnen organisaties binnen het netwerk snel reageren op (dreigende) aanvallen van cybercriminelen en andere (statelijke) actoren. Ook kunnen beveiligingsteams sneller reageren op nieuwe bedreigingen en maatregelen nemen om schade te beperken.

Het platform is een middel om samen te werken, maar het gaat verder. Het programma Cyclotron verbindt hoog volwassen partijen en realiseert de uitwisseling van ruwe data tussen deze partijen via het platform. Hierdoor wordt het ook mogelijk om collectief analyses tot stand te brengen om efficiënter en doeltreffender te handelen bij het bestrijden van cyberdreigingen. Partijen kunnen unieke inzichten delen en een dieper begrip ontwikkelen van de methoden, technieken en doelstellingen van cyberaanvallers.

De naam ‘Cyclotron’ is symbolisch en verwijst naar het natuurkundige apparaat dat deeltjes versnelt en naar een centrale plek brengt. Het snel en verrijkt delen van dreigingsinformatie op het gebied van cybersecurity in een publiek-private samenwerking kan vergeleken worden met het gebruik van zo’n cyclotron. Het platform is een centrale hub, zorgt voor versnelling van het delen van informatie en verrijking van deze informatie. 
Een belangrijk element van het programma is het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gedeelde informatie. Dat is essentieel om te voorkomen dat kwaadwillende actoren misbruik maken van de gegevens.

Waarom programma Cyclotron?

Programma Cyclotron is onderdeel van het Actieplan Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 en draagt bij aan de eerste pijler (Digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties) met het volgende doel:

“Samen met het bedrijfsleven wordt een routekaart opgesteld voor de implementatie van een publiek-privaat platform voor wederkerige cybersecurity informatie- en kennisdeling. De basis voor dit traject is het opgeleverde Cyclotronrapport.”

Uit het Cyclotronrapport blijkt dat er ten tijde van een (dreigend) cyberincident informatie onvoldoende en niet tijdig wordt gedeeld tussen publieke en private partners. Deze informatie is nodig om beter in staat te zijn de cyberweerbaarheid te verhogen en de cyberdreiging te verminderen. Het platform dat ontwikkeld wordt biedt hiervoor mogelijkheden.

Contact

Voor meer informatie over programma Cyclotron en eventuele deelname kunt u contact opnemen via cyclotron@minjenv.nl  

Aanmelden Cyclotron

Wilt u de Cyclotron nieuwsbrief ontvangen?(verplicht)
Mogen we u benaderen om mee te denken en/of deel te nemen aan programma Cyclotron?(verplicht)
Mijn organisatie beschikt over eigen informatie over cyberincidenten welke gedeeld kan worden ten behoeven van het programma Cyclotron.(verplicht)
Mijn organisatie beschikt over eigen analisten die cyberincidenten en dreigingen kunnen analyseren om tot adviezen en best practices te komen.(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)