Ongewenste buitenlandse inmenging

Inmenging door statelijke actoren in de Nederlandse samenleving is meestal een proces dat kan leiden tot ernstige ontwrichting en disfunctioneren van de democratische rechtsorde en open samenleving.

Denk daarbij aan de integriteit van politieke en bestuurlijke besluitvorming, onafhankelijke rechtspraak, vrije en eerlijke verkiezingen en fundamentele vrijheden zoals persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Daarnaast kan ongewenste buitenlandse inmenging leiden tot spanningen binnen en tussen bevolkingsgroepen in Nederland en werpt een barrière op voor integratie.

De focus ligt de komende tijd op ongewenste buitenlandse inmenging via de diaspora. Nederlandse burgers moeten, ongeacht hun achtergrond, in de Nederland in staat zijn om in vrijheid eigen keuzes te maken over de inrichting van hun leven, hun politieke voorkeur en de band met hun land van oorsprong en of dat van hun ouders. Contact met autoriteiten uit het land van herkomst is op vrijwillige basis en mag niet leiden tot het exporteren van spanningen naar Nederland, of tot een negatieve invloed op de binding met de Nederlandse samenleving.

Bij (dreigende) incidenten wordt een breed instrumentarium ingezet: van monitoren en informeren tot maatregelen in het kader van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast zijn er diplomatieke instrumenten, en wordt ingezet op het verhogen van de weerbaarheid van betrokken gemeenten en gemeenschappen.