Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie

Om tijdens een landelijke crisis hoogwaardige crisiscommunicatie te organiseren is het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) ontwikkeld. Het NKC kan worden ingezet om sneller en al bij kleinere incidenten de crisiscommunicatie snel en slagvaardig vorm te geven.

Door al in een eerder stadium het NKC op te schalen, zal deze ook bij grotere crises beter in staat zijn om de pers- en publieksvoorlichting vorm te geven.

Het NKC bestaat uit de Directeur Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Hoofd Eenheid Communicatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de Directeur(en) Communicatie van de meest betrokken departementen en hun coördinator pers- en publieksteam. Het Pers- en Publieksteam wordt ingericht met gespecialiseerde crisiscommunicatieadviseurs vanuit de Eenheid Communicatie van de NCTV, het ministerie van Justitie en Veiligheid en medewerkers van de meest bij de crisis betrokken departementen.

Het NKC fungeert als knooppunt van informatie vanuit de rijksoverheid op het gebied van pers- en publieksvoorlichting. Het kan worden opgeschaald bij incidenten waarbij het gezag (nog) decentraal ligt maar die mogelijk uitstraling op nationaal niveau hebben en/of meerdere departementen raken.

Taken

  • Bepalen van de eerste voorlichtingsstrategie voor het nationale niveau;
  • Formuleren van communicatiekaders en kernboodschappen (afgestemd met de veiligheidsregio’s), daar waar het de nationale bevoegdheden betreft;
  • Aanspreekpunt zijn voor nationale, regionale of lokale partners.
  • Monitoren en analyseren van media, internet en de publieksbeleving;
  • Adviseren van het Adviesteam, de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing over de te volgen communicatiestrategie en de communicatieve gevolgen van (voor)genomen besluiten;
  • Ontwikkelen, coördineren en deels uitvoeren van de pers- en publieksvoorlichting van de rijksoverheid;
  • Informeren van andere overheden over de communicatieactiviteiten van de rijksoverheid en het coördineren van de communicatie van de rijksoverheid en de andere overheden.

Wanneer de aard en omvang van de crisis daarom vraagt, kan het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie worden uitgebreid met extra capaciteit of specialistische rollen (bijvoorbeeld extra redacteuren of speechschrijvers). Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de nationale crisiscommunicatiepool (voorheen het Nationaal Voorlichtings Centrum).