Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) fungeert tijdens een nationale crisis of incident als informatieknooppunt vanuit de Rijksoverheid op het gebied van pers- en publiekscommunicatie. Het NKC maakt onderdeel uit van de nationale crisisstructuur.

Inzet NKC

Het NKC kan worden opgeschaald bij een nationale crisis. Ook bij incidenten die tot maatschappelijke onrust leiden, kan het NKC worden ingezet. Het NKC bepaalt de communicatiestrategie op nationale niveau. Daarnaast formuleert het NKC communicatiekaders en kernboodschappen en stemt deze af met betrokken communicatiepartners. Het NKC is aanspreekpunt voor nationale, regionale en lokale partners.

De inzet voor COVID-19 had voor het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) een bijzonder karakter. Het was niet alleen intensief. Het was vooral ook de lange duur die COVID-19 tot een crisis van de buitencategorie maakte.

Samenstelling NKC

De samenstelling van het NKC hangt af van de aard en omvang van een incident of crisis. Alleen partners met een actieve communicatierol sluiten aan in een NKC. Iedere betrokken partner behoudt daarbij haar reguliere communicatieverantwoordelijkheden. Afstemming over timing, inhoud en rolverdeling van de communicatie gebeurt in het NKC.

De directeuren Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en van het inhoudelijk meest betrokken departement hebben de leiding in het NKC. Daarnaast is er een basisbezetting die bestaat uit (crisis)communicatiespecialisten (Eenheid Communicatie) van het Nationaal Crisiscentrum (NCC).

Dagelijkse aansturing NKC

Het hoofd van de Eenheid Communicatie van het NCC (proces) en de coördinator pers en publiek (inhoud) verzorgen de dagelijkse aansturing van het NKC. Zijn meerdere departementen bij een crisis betrokken? Dan kunnen hun woordvoerders, communicatieadviseurs en speechschrijvers ook deel uitmaken van het NKC. Indien nodig wordt de bezetting aangevuld met communicatiespecialisten van overige bij de crisis betrokken partijen.

Taken NKC

Het NKC voert de volgende taken uit:

  • monitoren en analyseren van media, internet en de publieksbeleving;
  • adviseren van Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO), de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en de Ministeriële Commissie Crisisbesluitvorming (MCCb) over de te volgen communicatiestrategie en de communicatieve gevolgen van (voor)genomen besluiten;
  • deelname van de directeur Communicatie van JenV en/of de directeur Communicatie van het meest betrokken departement aan ICCb en MCCb;
  • ontwikkelen, coördineren en deels uitvoeren van de pers- en publieksvoorlichting van de Rijksoverheid;
  • informeren van andere overheden en partners over de communicatieactiviteiten van de Rijksoverheid en het afstemmen over timing en inhoud.