Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) fungeert tijdens een nationale crisis of incident als informatieknooppunt vanuit de Rijksoverheid op het gebied van pers- en publiekscommunicatie. Het NKC maakt onderdeel uit van de nationale crisisstructuur.

Inzet NKC

Het NKC kan worden opgeschaald bij een nationale crisis. Ook bij incidenten die tot maatschappelijke onrust leiden, kan het NKC worden ingezet. Het NKC bepaalt de communicatiestrategie op nationale niveau. Daarnaast formuleert het NKC communicatiekaders en kernboodschappen en stemt deze af met betrokken communicatiepartners. Het NKC is aanspreekpunt voor nationale, regionale en lokale partners.

De inzet voor COVID-19 had voor het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) een bijzonder karakter. Het was niet alleen intensief. Het was vooral ook de lange duur die COVID-19 tot een crisis van de buitencategorie maakte.

Samenstelling NKC

De samenstelling van het NKC hangt af van de aard en omvang van een incident of crisis. Alleen partners met een actieve communicatierol sluiten aan in een NKC. Iedere betrokken partner behoudt daarbij haar reguliere communicatieverantwoordelijkheden. Afstemming over timing, inhoud en rolverdeling van de communicatie gebeurt in het NKC.

De directeuren Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en van het inhoudelijk meest betrokken departement hebben de leiding in het NKC. Daarnaast is er een basisbezetting die bestaat uit (crisis)communicatiespecialisten van het Nationaal Crisiscentrum (NCC).

Dagelijkse aansturing NKC

Het hoofd van de Afdeling Communicatie van de NCTV (proces) en de coördinator pers en publiek (inhoud) verzorgen de dagelijkse aansturing van het NKC. Zijn meerdere departementen bij een crisis betrokken? Dan kunnen hun woordvoerders, communicatieadviseurs en speechschrijvers ook deel uitmaken van het NKC. Indien nodig wordt de bezetting aangevuld met communicatiespecialisten van overige bij de crisis betrokken partijen.

Taken NKC

Het NKC voert de volgende taken uit:

  • monitoren en analyseren van media, internet en de publieksbeleving;
  • adviseren van Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO), de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en de Ministeriële Commissie Crisisbesluitvorming (MCCb) over de te volgen communicatiestrategie en de communicatieve gevolgen van (voor)genomen besluiten;
  • deelname van de directeur Communicatie van JenV en/of de directeur Communicatie van het meest betrokken departement aan ICCb en MCCb;
  • ontwikkelen, coördineren en deels uitvoeren van de pers- en publieksvoorlichting van de Rijksoverheid;
  • informeren van andere overheden en partners over de communicatieactiviteiten van de Rijksoverheid en het afstemmen over timing en inhoud.

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie, het NKC, maakt onderdeel uit van de nationale crisisstructuur bij de NCTV. Het NKC wordt actief tijdens een crisis met grote maatschappelijk impact.

Wat doet het NKC? Ik leg het je uit in anderhalve minuut.

Het NKC is tijdens een nationale crisis het informatieknooppunt en aanspreekpunt voor communicatie vanuit de rijksoverheid op het gebied van pers- en publiekscommunicatie.

Het NKC geeft communicatieadviezen voor crisisoverleggen, zoals IAO, ICCb, MCCb. Het NKC bepaalt de communicatiestrategie op nationaal niveau, formuleert communicatiekaders en kernboodschappen in afstemming met betrokken partners en ontwikkelt en coördineert vervolgens de pers- en publiekscommunicatie van de Rijksoverheid. Denk hierbij aan persconferenties, campagnes of informatie voor onlinekanalen of speciale doelgroepen.

Het is tijdens een crisis belangrijk dat de overheid heldere informatie geeft en dat iedereen bereikt wordt. Door intensieve samenwerking komen we snel tot een gezamenlijk analyse, advies en aanpak. Daarbij blijft ieder departement, uitvoeringsorganisatie, gemeente, veiligheidsregio of maatschappelijke partner meestal verantwoordelijk voor de uitvoering van hun eigen communicatie naar hun eigen doelgroep.

Het NKC bestaat altijd uit (crisis)communicatiespecialisten van het Nationaal Crisiscentrum, het ministerie van Justitie & Veiligheid, communicatiecollega’s van overige ministeries en organisaties met een actieve rol in de crisis.

Daarnaast is er een intensieve samenwerking met maatschappelijke partners en veiligheidsregio’s. Het NKC coördineert, stemt af en faciliteert. Het komt samen bij het Nationaal Crisiscentrum in Den Haag, soms ook digitaal.

Kijk op www.nctv.nl/nkc voor meer informatie over het NKC.