Landelijke agenda Risico- en Crisisbeheersing

Overheden dragen zorg voor een veiligheidsaanpak, maar deze werkt pas echt als iedereen in Nederland naar beste vermogen bijdraagt. Onze samenleving en maatschappelijke risico’s ontwikkelen zich continu. Het is zaak om daar constant op in te spelen.

Het kabinet werkt daarom – samen met veiligheidspartners (publiek en privaat) op nationaal en decentraal niveau – aan een gezamenlijke agenda op het terrein van risico- en crisisbeheersing. Met als overkoepelende doelstelling dat Nederland op alle niveaus toegerust is én blijft om risico’s en crises met elkaar te beheersen en (zo mogelijk) te voorkomen.

Het streven is om in 2024 een eerste landelijke agenda crisisbeheersing aan te bieden aan de Tweede Kamer.