Herstelbericht Weekberichten en informatie over inzageverzoek

In dit herstelbericht wordt uitleg gegeven over de Weekberichten Internetmonitoring, die de NCTV in het verleden onder samenwerkingspartners verspreidde. In de afgelopen periode is discussie ontstaan over deze documenten. In dit bericht wordt uitleg gegeven en teruggeblikt. Daarnaast wordt informatie gegeven over het indienen van een inzageverzoek.

Om samenwerkingspartners bewust te maken van actuele en mogelijk zorgwekkende ontwikkelingen in de samenleving, maakte de NCTV in het verleden ‘Weekberichten Internetmonitoring’. De aanleiding voor het stoppen met de verzending van deze berichten was dat de NCTV mede door het interne project Taken en Grondslagen begin vorig jaar tot de conclusie kwam dat een steviger juridische grondslag nodig was voor de analysetaken. Die constatering had ook zijn weerslag op de juridische basis van de opgestelde Weekberichten. 

Voor het opstellen van Weekberichten werd gebruik gemaakt van publiek toegankelijke bronnen als krantenberichten, wetenschappelijke verhandelingen en open online bronnen, zoals Twitterberichten. Hierbij kwamen ook openbare uitingen van relevante personen die veel aandacht kregen en tot discussies leidden, in beeld. Zo is ook een aantal Kamerleden genoemd in die Weekberichten. In een aantal Weekberichten klonken normatieve stellingnames door over Kamerleden. Dat had niet gemoeten en de minister van Justitie en Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid betreuren dan ook dat dit is gebeurd. De Weekberichten keren, in de vorm waarin deze werden verspreid, dan ook niet meer terug.

Bij Kamerbrief over besluit Wob-verzoek Weekberichten NCTV van 22 april jl. is de Tweede Kamer – naar aanleiding van een Wob-verzoek - hierover bericht. Bij Kamerbrief naar aanleiding van Weekberichten van 31 mei 2022 is de Tweede Kamer nader geïnformeerd over het stopzetten van de verspreiding van deze Weekberichten. De NCTV heeft, mede naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer op 2 juni jl., samenwerkingspartners die de Weekberichten in het verleden ontvingen per mail geattendeerd op de inhoud van deze Kamerbrieven. Om zoveel mogelijk ontvangers uit het verleden te bereiken is wordt met dit nieuwsbericht de inhoud van die mail ook publiek toegankelijk gemaakt.

Lees hieronder de brief die de minister van Justitie & Veiligheid hierover op vrijdag 8 juli 2022 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ondertussen wordt er verder gewerkt aan een (juridische) grondslag voor de taken en werkwijze van de NCTV. De verwachting is dat hierover in het najaar van 2022 het debat verder gevoerd zal worden met de Tweede Kamer.

Inzageverzoek

Mensen die willen weten of hun gegevens door de NCTV zijn verwerkt, kunnen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid terecht. Deze verzoeken worden zorgvuldig afgehandeld en monden uit in een aan de verzoeker gericht besluit op zijn verzoek. Een dergelijk verzoek tot inzage kan worden gericht aan nctv_inzageverzoek@nctv.minjenv.nl.