Toegankelijkheidsverklaring

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid te vinden is:

Nalevingsstatus

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid verklaart dat de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog niet voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is gevorderd met de toegankelijkheid van de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 26-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg (NCTV).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-01-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met redactie@nctv.minjenv.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 7 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 4 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog niet voldoet aan de in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen.

De beschikbare informatie omvat nog niet volledig de inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt.

Afwijkingen

 1. 1.3.5 (= SC uit 1.3.5 - Identificeer doel van invoer [niveau AA])
  • Er zijn invoervelden gevonden waar veelgevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.
  • oorzaak: De formulieren hebben nog geen mogelijkheid velden automatisch goed in te vullen.
  • gevolg: User agents, zoals browsers en screenreaders, kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.
  • alternatief: NVT
  • maatregel: Leverancier verzoeken autocomplete toe te voegen aan de formulieren en veldnamen zo aanpassen dat user agents die tijdelijk kunnen gebruiken om velden beter automatisch aan te vullen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-12-2019
 2. 1.4.12 (= SC uit 1.4.12 - Tekstspatiëring [niveau AA])
  • Sommige content is niet meer zichtbaar als afstanden tussen letters en regelhoogte worden vergroot.
  • oorzaak: Nieuwe bevinding.
  • gevolg: Als bezoekers een eigen stylesheet gebruiken om de leesbaarheid te vergroten kunnen ze content missen.
  • alternatief: NVT
  • maatregel: Stylesheet van de site meer relatieve afstanden laten gebruiken in plaats van absolute.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 29-2-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Voor technische afwijkingen op het gebied van toegankelijkheid verwijzen we daarom naar de onderzoeksresultaten van Rijksoverheid.nl, een site op PRO die daar jaarlijks op getoetst wordt.