Themadag Weerbaarheid Statelijke Dreigingen

Themadag Weerbaarheid Statelijke Dreigingen

Sessie 1 - Desinformatie, iedereen heeft het erover, maar wat doen we er nu aan?

Wat zijn de gevaren van desinformatie voor gemeenten? Wat doet u als u in de gemeente te maken hebt met desinformatie? Wat zijn uw handelingsopties? In deze interactieve workshop gaan we hiermee aan de slag.

Sessie 2 - Statelijke dreigingen en de politie: zien, denken en doen

Begin dit jaar is de pilot Ongewenste Buitenlandse Inmenging – Statelijke Dreigingen (OBI-SD) van start gegaan in de Politie Eenheid Rotterdam. Dit heeft geleid tot een nauwe samenwerking tussen de Eenheid Rotterdam, Afdeling Nationale Veiligheid en de pilotgroep OBI-SD. De pilot is gericht op personen die (vermoedelijk) worden bedreigd of geïntimideerd door een statelijke actor. Er wordt ingezet op bewustwording, het creëren van inzicht en overzicht in de casuïstiek en het inrichten van het gedegen werkproces. Binnen dit werkproces is aandacht voor het duiden van OBI-signalen, het onderzoeken van dreigingen en de persoonsgerichte aanpak.

Sessie 3 - Veilig op dienstreis: Hoe bescherm je je tegen risico’s?

Tijdens dienstreizen kunt u met de nodige risico’s te maken hebben welke zowel de veiligheid van medewerkers als de belangen van de organisatie bedreigen. Welke risico’s zijn dat en wat kunt u eraan doen?

Sessie 4 - De statelijke dreiging in het digitale domein

In deze interactieve sessie ontvangt u vanuit NCTV Analyse een toe-lichting op het Cyberse-curity Beeld Nederland en geeft het Nationaal Cyber Security Centrum inzicht in de samenwer-kingsverbanden die bijdragen aan het ver-hogen van onze digitale weerbaarheid.

Sessie 5 - Better safe than sorry? Het uitvoeren van risico-analyses

Bepaalde vitale processen zijn zo essentieel voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. In deze interactieve workshop nemen we u, aan de hand van een fictieve casus, mee in de methodiek voor het uitvoeren van risico-analyses. Dergelijke analyses hebben tot doel te toetsen of risico’s voldoende beheerst worden en of er aanvullende mitigerende maatregelen genomen moeten worden.

Sessie 6 - De balans tussen Veiligheid en Economie

De open Nederlandse economie kenmerkt zich door vele samenwerkingen met partners in binnen- en buitenland. Die verwevenheid van de internationale economie met Nederland is ook op lokaal niveau merkbaar. Naast de kansen die deze openheid met zich meebrengt, kunnen er ook risico’s voor de nationale veiligheid ontstaan. Deze risico’s zijn soms op lokaal niveau al te signaleren. Hoe kunt u die signalen herkennen en wat kunt u hieraan doen? Tijdens deze sessie staan we stil bij waar u alert op moet zijn.