Dick Schoof

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Dick Schoof is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid sinds 1 maart 2013. Hij wordt per 17 november 2018 directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

'Veiligheid' is de rode draad in zijn loopbaan. Zo was hij onder andere als directeur-generaal Politie belast met de vorming van de nationale politie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en directeur-generaal Veiligheid bij BKZ.

Daarvóór was hij plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en hoofddirecteur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).
Als NCTV is hij op rijksniveau eindverantwoordelijk voor de 'drie C’s': Crisisbeheersing, Contraterrorisme en Cybersecurity. Met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Schoof studeerde Planologie aan de Universiteit van Nijmegen.

Downloadfoto's

Deze foto's zijn vrij te gebruiken.