Wet- en regelgeving

Wet en besluit veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio’s, die per 1 oktober 2010 in werking is getreden, gaat over de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing. De Wet veiligheidsregio’s is de grondslag voor het Besluit veiligheidsregio’s, het Besluit personeel veiligheidsregio’s en de Regeling personeel veiligheidsregio’s.

In het Besluit veiligheidsregio’s worden nadere eisen gesteld aan de organisatie en taken van de veiligheidsregio’s en de financiële bijdrage van het Rijk.

Besluit en regeling personeel veiligheidsregio's

In het Besluit personeel veiligheidsregio’s zijn onder andere de brandweer-, GHOR-, multidisciplinaire en bedrijfsbrandweerfuncties opgenomen .

In de Regeling personeel veiligheidsregio’s zijn voor de brandweer-, GHOR en multidisciplinaire functies bekwaamheidseisen opgenomen (kerntaken met bijbehorende competenties).