Gezamenlijke doelstellingen JenV

Veiligheidsregio's en strategische projecten Veiligheidsberaad

De minister van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad hebben afspraken gemaakt over gezamenlijke doelstellingen ten aanzien van drie thema’s:

  1. Water en evacuatie
    Om bij dreigende overstromingen beter te kunnen handelen wordt binnen Water en evacuatie gewerkt aan een verbetering van de informatie uitwisseling tussen de verschillende partners, in het bijzonder de waterschappen en de veiligheidsregio’s. Doel is om relevante onderdelen van actuele waterbeelden en overstromingsmodellen snel bij de hulpdiensten te krijgen.
  2. Continuïteit van de samenleving
  3. Begin 2016 is de Handreiking “De Veiligheidsregio bij dreigende verstoring of uitval van vitale voorzieningen “ voor veiligheidsregio’s en vitale partners gereed gekomen. Via interregionale netwerken tussen veiligheidsregio’s en vitale partners wordt geïnventariseerd welke behoefte er is om landelijk onderwerpen op te pakken. Deze inventarisatie is gericht op een nationaal actieplan in 2017.
  4. Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten
    Het traject stralingsincidenten zet in op de (grensoverschrijdende) samenwerking tussen veiligheidsregio’s en rijkspartijen en de noodzakelijke informatievoorziening. Daarnaast is het Veiligheidsberaad drie eigen strategische projecten gestart: Kwaliteit en vergelijkbaarheid, Versterking bevolkingszorg en Bovenregionale operationele besluitvorming. Meer informatie hierover vind u op de link van de strategische agenda.