Caribisch Nederland (BES)

Sinds 10 oktober 2010 maken Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) als drie afzonderlijke openbare lichamen deel uit van Nederland. Caribisch Nederland is ongeveer 8000 kilometer van Europees Nederland verwijderd. Onderling liggen Sint Eustatius en Saba op 800 kilometer afstand van Bonaire. Het bijzondere karakter van de drie ‘BES-gemeenten’ heeft ook gevolgen voor het veiligheidsdomein.

Zo is voor deze gemeentende Veiligheidswet BES van toepassing. De bestuurscolleges van de drie BES-eilanden zijn verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing, de geneeskundige hulpverlening en de brandweerzorg. Voor de brandweerzorg bedient het bestuurscollege zich van het brandweerkorps van Caribische Nederland.

De minister van Justitie en Veiligheid is de beheerder van dit brandweerkorps. Hij heeft deze verantwoordelijkheid binnen zijn ministerie gemandateerd aan de Directeur-Generaal Politie (DGpol). De stelselverantwoordelijkheid voor de brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing – waaronder de wet- en regelgeving - ligt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Brandweer

Het brandweerkorps Caribisch Nederland valt conform de Veiligheidswet BES onder de beheersverantwoordelijkheid van de minister van VenJ. Samen met de NCTV heeft het brandweerkorps Caribisch Nederland een vakbekwaamheidsstelsel opgesteld. De brandweerkorpsen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben op eigen kosten ook geparticipeerd in dit traject. Resultaat van dit gezamenlijke traject zijn kwalificatieprofielen voor zestien brandweerfuncties en proeven van bekwaamheid voor de examens van de verschillende opleidingen.

Rampenbestrijding en crisisstructuur

In 2012 hebben de Bestuurscollege's samen met de NCTV gewerkt aan het opstellen van de generieke planvormen; de risicoprofielen, beleidsplannen en rampen- en crisisplannen. In overleg met Caribisch Nederland zijn door de NCTV voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing video-conference-systemen, quads, en haakarmvoertuig en dompelpompunits geleverd.