Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

De veiligheidsregio is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast adviseert de veiligheidsregio andere overheden en organisaties op dat gebied. De GHOR voert deze taken uit.

De GHOR maakt namens de veiligheidsregio afspraken met zorgverleners zoals Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’en), traumacentra, ziekenhuizen, GGD'en, huisartsen, het Nederlandse Rode Kruis en instellingen voor psychosociale hulpverlening. Deze afspraken gaan over:

  • de procedures
  • de bereikbaarheid
  • beschikbaarheid en inzet van personeel en materieel
  • het trainen en oefenen
  • de samenwerking en het onderhoud en beheer van het materieel

De GHOR staat onder leiding van de directeur publieke gezondheid, die tevens de leiding heeft over de GGD.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

Sinds 4 januari 2016 wordt in Nederland bij grote incidenten met veel slachtoffers gewerkt volgens een nieuw bijstandsmodel: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Het GGB-model vervangt de Geneeskundige Combinatie (GNK-C). 2015 stond in het teken van implementatie van GGB door Ambulancezorg Nederland (AZN), het Rode Kruis (NRK), het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ), GGD GHOR Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). In 2016 wordt onder coördinatie van GGD GHOR Nederland de implementatie afgerond en is er daarnaast aandacht voor borging en beheer van het nieuwe model.

Een onderdeel van de implementatie van het model GGB is de ontwikkeling van een leidraad GGB. De leidraad GGB heeft tot doel om een aantal belangrijke aspecten in het kader van GGB vast te leggen en kan als een dynamische handreiking gezien worden. Het doel van de leidraad is te komen tot landelijke uniformiteit door het beschrijven van een eenduidige werkwijze voor het inrichten, voorbereiden en uitvoeren van GGB.