Contraterrorisme

Het voorkomen van terrorisme is van wezenlijk belang. Dit omdat een terroristische aanslag vaak ernstige gevolgen heeft, zoals verlies aan mensenlevens, grote materiële schade en emotionele impact (bijvoorbeeld angstgevoelens). En vanwege de schade die een aanslag of een dreiging toebrengt aan het democratische proces en de rechtsorde. De NCTV coördineert de bestrijding van terrorisme in Nederland. Contraterrorisme is een van de drie pijlers van de NCTV, naast cyber security en crisisbeheersing.

De aanpak van terrorismebestrijding staat beschreven in de nationale contraterrorismestrategie. Het doel is het verminderen van het risico op terroristische aanslagen en het beperken van de mogelijk schade na een eventuele aanslag. De NCTV coördineert de inspanningen van alle partijen in Nederland die een rol hebben bij terrorismebestrijding. Om de actuele dreiging van jihadistisch terrorisme te bestrijden, coördineert de NCTV de uitvoering van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Ook werkt de NCTV samen met andere overheden en in internationale samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties.

DTN en ATb

De NCTV maakt diverse producten die op strategisch niveau van belang zijn voor de bestrijding van terrorisme. Een van de belangrijkste producten is het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), dat aangeeft hoe groot de kans op een terroristische aanslag in Nederland is. Ook is er het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb), dat bestuurders, politie, hulpdiensten en bedrijfssectoren waarschuwt voor een (dreigende) terroristische aanslag.