In Nederland wordt gewerkt met twee systemen van dreiging: het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) en het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb). Wat is het verschil?

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN)

Het DTN schat in, op basis van een breed scala aan informatie, wat het algemene dreigingsniveau voor Nederland is. Het gaat hierbij niet om specifieke plaatsen of tijdstippen, maar om de vraag hoe groot de kans is dat Nederland getroffen wordt door een terroristische aanslag. Omdat het beeld algemeen is, worden op basis van alleen het DTN geen beveiligingsmaatregelen getroffen. Het DTN heeft dan ook met name invloed op het contraterrorismebeleid van de overheid, bijvoorbeeld doordat de overheid meer aandacht gaat geven aan het tegengaan van radicaliseringsprocessen, aan de rol van vrouwen in terroristische netwerken, of aan het tegengaan van financiering van terroristische groeperingen.

Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb)

Het ATb is ontwikkeld om specifieker te kijken naar het dreigingsniveau binnen bepaalde, belangrijke bedrijfssectoren of gebieden, zoals nucleair, telecommunicatie en luchthavens. In tegenstelling tot het DTN voor heel Nederland is het ATb een waarschuwingssysteem speciaal voor overheid en bedrijfsleven (en dus niet voor het algemeen publiek). Op basis van het systeem kunnen overheid en bedrijfsleven snel (beveiligings)maatregelen nemen bij toenemende dreiging in een bepaalde sector.

Onderscheid DTN en ATb

Dreigingsinformatie wordt in het ATb meegewogen als duidelijk is dat de dreiging zich richt tegen een aangesloten sector. Het DTN neemt alle dreigingen voor heel Nederland mee. Dit verklaart dat het DTN bijvoorbeeld ‘substantieel’ kan aangeven, terwijl sectoren zich in het ‘basisniveau’ bevinden. Andersom kan er bij een bepaalde sector sprake zijn van een ‘hoge dreiging’, terwijl het niveau van het algemene dreigingsbeeld bijvoorbeeld ‘substantieel’ of ‘beperkt’ is. Een dreiging in een specifieke sector hoeft namelijk niet te betekenen dat het risico voor heel Nederland in dezelfde mate verhoogd is.

Dreigingsbeeld Terrorisme NederlandAlerteringssysteem Terrorismebestrijding
Voor wie?Algemeen publiek, bedrijven en overhedenOverheid en bedrijfssectoren
DoelGeeft een algemeen beeld van de potentiële dreiging in Nederland: hoe groot is de kans dat ergens in Nederland een terroristische aanslag zal plaatsvinden? Dient ter informatie en voor beleidsontwikkeling door de overheid.Geeft een specifiek beeld over de potentiële of concrete dreiging in een bepaalde bedrijfssector c.q. een bepaald gebied. Bedoeld om in geval van verhoogde dreiging snel (beveiligings)maatregelen te kunnen nemen.
Niveaus van dreiging
  • Minimaal
  • Beperkt
  • Aanzienlijk
  • Substantieel
  • Kritiek
  • Basisniveau
  • Lichte dreiging
  • Matige dreiging
  • Hoge dreiging
Dreiging geldt voorHeel Nederland, behalve niveau 5, dat kan worden afgekondigd voor een specifiek deel van Nederland.Aangesloten sector waar een dreiging voor geconstateerd is.
MaatregelenHet DTN is te algemeen om enkel op basis hiervan beveiligingsmaatregelen te kunnen nemen.Zowel sector als overheid zetten, afhankelijk van het niveau van dreiging, een pakket (beveiligings)maatregelen in.