Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Het jihadisme vormt een substantiële bedreiging voor de nationale veiligheid en onze democratie. De overheid zet met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme in op een krachtige en brede aanpak om de dreiging het hoofd te bieden en aanslagen te voorkomen.

Het Actieprogrammais is gestart in augustus 2014. Het bestaat uit maatregelen die enerzijds gericht zijn op de bestrijding en verzwakking van de jihadistische beweging in Nederland en anderzijds op het voorkomen van radicalisering. Deze repressieve en preventieve maatregelen worden in samenhang toegepast.

Maatregelen

Met de preventieve maatregelen wordt – zo vroeg mogelijk in het radicaliseringsproces – geprobeerd te voorkomen dat jongeren radicaliseren. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het weerbaarder maken van jongeren tegen propaganda, het ondersteunen van families van geradicaliseerde jongeren en het samenwerken met islamitische gemeenschappen.

De repressieve maatregelen houden in dat wordt opgetreden tegen iedereen die geweld pleegt, haat zaait, ronselt, uitreist naar of terugkeert uit een strijdgebied. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het innemen van paspoorten van jihadisten die dreigen uit te reizen, het stopzetten van uitkeringen en toelagen van jihadisten die al zijn uitgereisd en het vervolgen van mensen die ronselen of oproepen tot geweld.

Voortgang

Het actieprogramma is gestart in het najaar van 2014. Vier keer per jaar wordt de voortgangsrapportage van het actieprogramma naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit gebeurt gelijktijdig met het sturen van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Samenwerking en coördinatie

De ministers van VenJ en SZW zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het actieprogramma. Ook de andere ministeries werken mee, net als bijvoorbeeld politie, AIVD en OM, en vele gemeenten. Ook organisaties en mensen buiten de overheid dragen bij, zoals maatschappelijke instellingen, moskeeën, imams, docenten en ouders. De NCTV coördineert de uitvoering van het actieprogramma.