Crisiscommunicatie

Wanneer de samenleving zich zorgen maakt of dreigt te ontwrichten, is crisiscommunicatie een van de belangrijkste instrumenten om de situatie weer te normaliseren. De overheid dient tijdens een crisis nadrukkelijk rekening te houden met de gevoelens in de samenleving. De crisis zoals die door het publiek wordt waargenomen is de echte crisis.

Dit vereist dat de overheid in een crisissituatie van buiten naar binnen denkt. De informatievoorziening is gebaseerd op datgene wat de burgers vanuit hun gezichtspunt willen en moeten weten en niet op datgene wat bestuurders wensen te zeggen.

Goede crisiscommunicatie staat voor het verspreiden van juiste, tijdige en begrijpelijke informatie over en tijdens een crisis, ramp of incident. De NCTV beschikt over diverse communicatiemiddelen die tijdens een crisis ingezet kunnen worden ten behoeve van de informatie aan het publiek, bijvoorbeeld crisis.nl en het publieksinformatienummer 0800 1351. De crisiscommunicatieadviseurs van de NCTV adviseren over de inzet van deze middelen.