Bijstand en ondersteuning

Voor diverse vormen van operationele bijstand kan het LOCC benaderd worden.

  • Bijstand aan een veiligheidsregio
  • Bijstand aan de politie
  • Bijstand aan de Koninklijke Marechaussee
  • Militaire steunverlening in het openbare belang
  • Andere vormen van bijstand

Aanvraag bijstand door de voorzitter veiligheidsregio (art 51 Wet veiligheidsregio’s)

De voorzitter van de veiligheidsregio dient een verzoek te richten aan de minister van Justitie en Veiligheid. Het formulier daarvoor wordt (digitaal) naar het LOCC gestuurd.

Bijstand aan de politie (Politiewet 2012)

Alle aanvraagprocedures voor bijstand aan de politie zijn opgenomen in de factsheet bijstand & ondersteuning aan de politie. Deze factsheet is in februari 2014 door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld en vervangt de procedures zoals die tot dan stonden opgenomen in het handboek bijstand deel 1. Hoofdstuk 4 en 5 van dat handboek zijn dan ook per februari 2014 vervallen.

Bijstand aan de Koninklijke Marechaussee (Politiewet 2012)

Op grond van de politiewet 2012 (art. 61 e.v.) kan de politie bijstand verlenen aan de Koninklijke Marechaussee. Indien het niet-justitiele taken betreft kan hiervoor contact opgenomen worden met het LOCC.

Militaire steunverlening in het openbaar belang

Minister, commissaris van de Koningin, burgemeester of dijkgraaf kunnen (voor andere taken dan welke in de Wet veiligheidsregio’s of Politiewet 2012 zijn genoemd) een bijstandsverzoek indienen om gebruik te maken van militaire middelen. Dit kan alleen wanneer het bestuursorgaan zelf niet, niet tijdig of niet afdoende in het gevraagde kan (laten) voorzien.

De aanvraag wordt door of namens het betreffende bestuursorgaan (digitaal) gericht aan het LOCC. Het LOCC beoordeelt de capaciteitsbehoefte en stuurt de aanvraag vervolgens door aan het Defensie Operatie Centrum.

Bijstand voor bevolkingszorgprocessen

Bij een ramp, crisis of incident kan er behoefte bij bevolkingszorg ontstaan aan specifieke expertise of capaciteiten. In zulke gevallen kan gebruik gemaakt worden van de kennis of capaciteit van een gemeente of bevolkingszorgkolom van een andere regio, landelijke bevolkingszorgfaciliteiten, Defensie of andere rijksdiensten. Het LOCC kan bevolkingszorg faciliteren bij het organiseren van deze steunverlening.

In de factsheet Bijstand, militaire steunverlening en ondersteuning aan bevolkingszorg staat de procedure hiervoor beschreven.

Handboek Bijstand

In 2009 heeft het LOCC de eerste versie van het handboek bijstand gepubliceerd. In dit handboek is alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van bijstandverlening inzichtelijk gemaakt.

Met de invoering van de politiewet 2012 zijn hoofdstuk 4 en 5 van dit handboek niet meer van toepassing en vervangen door een factsheet "bijstand en ondersteuning aan de politie."

Andere vormen van bijstand

Ook andere vormen van bijstand tussen civiele of militaire diensten zijn mogelijk. Indien bijstand aangevraagd wordt, dient altijd eerst telefonisch contact opgenomen te worden met het LOCC:

Algemeen nummer: 088 662 80 00
Faxnummer algemeen: 088 662 80 47
Piketnummer: 088 662 80 48

Faxnummer piket: 088 662 80 49

In spoedgevallen kan dit 24 uur per dag. Ondertekende formulieren kunnen ingescand verzonden worden naar locc@nctv.minvenj.nl.