Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC)

De kerntaken van het LOCC zijn operationele informatievoorziening via het Multidisciplinair operationeel beeld (MLOB), planvorming & advisering en bijstandscoördinatie. Deze taken worden uitgevoerd om bij (dreigende) (inter)nationale incidenten, rampen, crises en grootschalige evenementen te komen tot een efficiënte en samenhangende inzet van mensen, middelen en expertise van de operationele diensten brandweer, politie, GHOR, defensie en van de gemeenten. Dit geldt tijdens de specifieke preparatiefase, de responsfase en de nafase van een crisissituatie.

Het LOCC voert deze taken in overleg met het Nationaal Crisiscentrum (NCC) uit. Het LOCC treedt bovendien op als ‘national training coördinator’ (NTC) ten behoeve van het EU-mechanisme voor burgerbescherming.

Bijstandsloket

Voor de vele vormen van bijstand (nationaal en internationaal) en steunverlening in het openbaar belang treedt het LOCC namens het ministerie van Justitie en Veiligheid op als centraal loket. Alle informatie over procedures en de daarvoor benodigde aanvraagformulieren zijn te vinden bij het onderdeel bijstand.

Multidisciplinair

Het unieke van het LOCC is dat de organisatie volledig multidisciplinair is waarbij kennis en kunde van het operationeel optreden van alle disciplines ingebracht wordt door ervaren functionarissen. Zij zorgen voor een geïntegreerde benadering van de operationele aspecten van crisisbeheersing op nationaal niveau.

Het LOCC is gehuisvest bij de landelijke eenheid van de Nationale Politie Driebergen.